Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt project trên Amazon S3

Bạn có thể sử dụng giải pháp Cloud storage upload của Adjust để dữ liệu thô được tự động gửi lên Amazon Web Services (AWS) S3 bucket. Vui lòng cài đặt project trên AWS management console, và lưu lại các giá trị sau để cài đặt cloud storage upload cho Amazon S3 bucket:

 • Access Key ID
 • Secret Access Key
 • Tên của bucket

Cài đặt project trên AWS Management Console

 1. Tạo một S3 bucket để lưu dữ liệu xuất. Ghi lại tên của bucket để dùng cho bước tạo policy và thêm bucket vào Adjust dashboard sau này.
 2. Tạo một IAM user mới. Bạn chỉ nên sử dụng user này để truy cập S3 bucket mà bạn tạo riêng cho việc xuất dữ liệu. Đặt quyền truy cập tự động (programmatic access) cho user.
 3. Sao chép Access Key ID và Secret Access Key của IAM user vừa tạo. Lưu ở nơi an toàn và để dành cho bước thêm bucket vào Adjust dashboard sau này.
 4. Nhúng inline policy vào IAM user bạn vừa tạo:
  1. Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới mục "To embed an inline policy for a user group (console)".
  2. Chọn tab JSON để tạo policy và dán JSON code sau:
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": ["s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket"],
   "Resource": ["arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME-HERE"]
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": ["s3:PutObject"],
   "Resource": ["arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME-HERE/*"]
  }
 ]
}
Quan trọng:
Lấy tên của bucket thay vào trường YOUR-BUCKET-NAME-HERE .