Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Thêm tham số callback tùy chỉnh

Sau khi cài đặt xong callback, bạn có thể chọn nhận dữ liệu tùy chỉnh từ callback. Phương án này sẽ giúp bạn chuyển tham số tùy chỉnh (custom parameter) về phiên truy cập và sự kiện, đến hệ thống BI của bạn.

Tham số callback phiên truy cập

Với tham số callback phiên truy cập (session callback parameter), bạn có thể nhận thêm thông tin về người dùng (ví dụ: tên người dùng, product ID và số lượng giao dịch) qua các callback dành cho lượt cài đặt, phiên truy cập, và tái phân bổ. Vì Adjust đo lường tất cả sự kiện xảy ra trong phiên truy cập, nên dữ liệu bổ sung này cũng xuất hiện trong callback sự kiện (event callback). 

Sau khi nhà phát triển cài đặt tham số callback phiên truy cập trong Adjust SDK, mọi phiên truy cập và sự kiện sau cài đặt (post-install event) của người dùng sẽ chứa tham số callback phiên truy cập, trừ khi hoặc cho đến khi người dùng gỡ ứng dụng. Adjust đề xuất nhà phát triển cài tham số callback phiên truy cập ngay khi giá trị liên quan đến người dùng xuất hiện trong ứng dụng. Nếu có thể, nhà phát triển nên cài tham số callback phiên truy cập trước khi kích hoạt SDK. Như vậy, hoạt động cài đặt sẽ chứa luôn tham số.

Cài đặt tham số callback phiên truy cập

Để bắt đầu, vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển (developer) để thêm callback phiên truy cập vào Adjust SDK:

Lưu ý:
Nếu bạn sử dụng cùng một tên tham số (tên key) cho sự kiện và phiên truy cập, thì value sự kiện sẽ được ưu tiên hơn value phiên truy cập. Ví dụ, nếu value sự kiện là "foo=25" và value phiên truy cập là "foo=10", thì callback sự kiện sẽ chứa "foo=25".

Tham số callback sự kiện

Tham số callback được áp dụng cho từng instance của sự kiện. Ví dụ, khi người dùng mua hàng (sự kiện giao dịch xảy ra), có thể bạn muốn nhận transaction_id dưới dạng tham số callback. Hoặc khi người dùng hoàn thành một cấp chơi (sự kiện "hoàn thành cấp" xảy ra), có thể bạn muốn nhận "số cấp" dưới dạng tham số callback. Nhà phát triển cần chuyển đi từng tham số callback và value của từng instance.

Tham số callback sự kiện (event callback parameter) chỉ được áp dụng cho dữ liệu cấp người dùng (user-level data) và không được hiển thị lên Datascape. Hệ thống không xử lý tham số sự kiện này, mà chỉ chuyển đi.

Quan trọng:
Bạn không nên chuyển bất kỳ thông tin định danh nào (thông tin giúp nhận dạng người dùng) cùng với tham số tùy chỉnh.

Cài đặt tham số callback sự kiện

Với callback sự kiện, bạn sẽ nhận được dữ liệu sự kiện tùy chỉnh từ Adjust. Bạn có thể cài đặt callback sự kiện trong Adjust SDK hoặc qua sự kiện S2S.

Cài đặt trong Adjust SDK

Vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển để thêm callback sự kiện vào Adjust SDK:

Cài đặt qua Server-to-server(S2S)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển để chuyển dữ liệu sự kiện tùy chỉnh tới Adjust qua sự kiện S2S: