Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

2. Cài đặt tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại

Sử dụng tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại (uninstall and reinstall measurement) cho ứng dụng Android để đo lường hành vi của người dùng. Hướng dẫn bên dưới cho biết các thông tin mà bạn cần cung cấp cho Adjust để đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Quan trọng:
Bạn cần sử dụng Fireb.se Cloud Messaging (FCM) để cài đặt thông báo đẩy cho ứng dụng. Adjust không hỗ trợ Google Cloud Messaging (GCM).

Firebase Cloud Messaging API và chuyển từ API cũ sang API mới

Nếu sử dụng FCM API của Google để tạo thông báo đẩy, bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt (uninstall) và lượt cài đặt lại (reinstall).

Google cung cấp hai loại FCM API:

 • FCM HTTP v1 API (khuyên dùng)
 • FCM HTTP API bản cũ

Google khuyên dùng v1 API — giải pháp này an toàn, hiệu quả và linh hoạt hơn. Vui lòng sử dụng v1 API hoặc chuyển từ API cũ đang dùng sang API mới này.

Để chuyển sang sử dụng v1 API, vui lòng tham khảo tài liệu sau: FCM HTTP API. Chúng tôi có một số lưu ý liên quan đến server key:

 • Nếu đây là lần đầu bạn tạo FCM server key, bạn chỉ có thể lấy key bằng cách sử dụng FCM v1 API mới.
 • Nếu bạn đã có sẵn FCM server key được tạo bằng API cũ, thì có thể tiếp tục sử dụng key này.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng một server key, bất kể nguồn gốc tạo server key là API mới hay API cũ.
 • Nếu bạn chuyển từ API cũ sang API mới, bạn sẽ không thể sử dụng server key được tạo từ API cũ nữa.

Các bước cài đặt trên Firebase và Adjust

FCM HTTP v1 API
FCM HTTP API bản cũ

Nếu đây là lần đầu bạn cài đặt FCM API v1, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Tải file Firebase Admin SDK private key

Bạn cần tải file Firebase Admin SDK private key để Adjust có thể thêm Firebase Admin SDK vào máy chủ.

Trên Firebase console

 1. Chọn cài đặt (biểu tượng bánh răng) > Project settings .
 2. Chọn Service accounts.
 3. Chọn Generate new private key.
 4. Lưu trữ file JSON ở nơi an toàn. File này sẽ được dùng ở bước tiếp theo.

2. Thêm kết nối FCM vào DataWorks

Trên tài khoản Adjust:

 1. Tại mục DataWorks , chọn + Kết nối mới.
 2. Thêm Google FCM làm đối tác.
 3. Chọn dịch vụ Uninstall detection.
 4. Nhập Adjust app token.
 5. Điền thông tin vào các trường còn lại. Thông tin được lấy từ file JSON mà bạn đã tạo ở bước trước.
 6. Chọn Kết nối.