Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Hỗ trợ deep link

Deep link có chức năng đưa người dùng đến một trang nhất định trong ứng dụng, từ đó tăng cường trải nghiệm của người dùng. Bạn có thể sử dụng deep link xuyên suốt phễu marketing, nhằm thu hút, kết nối và giữ chân người dùng.

Adjust hỗ trợ deep linking một cách toàn diện, giúp bạn tạo deep link cho một loạt chiến dịch và nền tảng (platform). Bạn có thể thỏa sức cài đặt và quản lý chiến dịch theo nhu cầu.

Dưới đây là các chiến dịch mà Adjust hỗ trợ deep linking và deferred deep linking.

Mạng tự phân bổ (SAN): chiến dịch trả phí (paid)

Deep linkingDeferred deep linking
Apple Search Ads
Facebook
Google Ads✔ đối với App Engagement campaigns (ACe)✔ đối với Universal App Campaigns (ACI)
Snapchat
Twitter

Mạng tự phân bổ (SAN): chiến dịch không phí (non-paid)

Deep linkingDeferred deep linking
Facebook post
Instagram profile
Snapchat story
Twitter post

Đối tác không tự phân bổ: Chiến dịch trả phí

Tất cả đối tác không tự phân bổ (non-SAN) sử dụng liên kết dành cho lượt click (click link) đều được hỗ trợ deep linking và deferred deep linking.

Deep linkingDeferred deep linking
App to app
Mobile web to app

Sở hữu và vận hành (Owned & Operated): chiến dịch không phí

Deep linkingDeferred deep linking
App to app
Mobile web to app
E-mail

Hỗ trợ bởi SDK

SDK frameworkDeep linkingDeferred deep linkingTái phân bổ qua deep link
Adjust SDK dành cho iOS
Adjust SDK dành cho Android
Adjust SDK dành cho Windows
Adjust SDK dành cho Adobe Air
Adjust SDK dành cho Unity✔ (native level)✔ (native level)
Adjust SDK dành cho Cordova
Adjust SDK dành cho Marmalade
Adjust SDK dành cho Xamarin
Adjust SDK dành cho Cocos2d-x✔ (native level)✔ (native level)
Adjust SDK dành cho React Native
Adjust SDK dành cho Titanium
Adjust SDK dành cho Corona
Adjust SDK dành cho Flutter✔ (native level)
Adjust SDK dành cho Unreal Engine