Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Quản lý người dùng tài khoản

Bạn có thể xem thông tin về tất cả người dùng tài khoản tại mục Người dùng (User). Bạn có thể sử dụng mục này để thêm hoặc xóa người dùng, thay đổi thông tin và quyền truy cập của người dùng, v.v.

Để truy cập mục Người dùng:

 1. Di chuột đến biểu tượng (biểu tượng Hồ sơ).
 2. Chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Chọn tab Người dùng.

Thêm người dùng

Bạn có thể thêm bao nhiêu người dùng tùy ý. Để thêm người dùng, chọn Thêm một người dùng mới.

A screenshot of how to add a new user in the dashboard.
 1. Xác định tính năng mà người dùng được quyền truy cập.
 2. Nhập họ và tên của người dùng.
 3. Nhập địa chỉ email công việc của người dùng.
 4. Chọn ngôn ngữ xuất hiện trên giao diện của người dùng.
 5. Chọn vai trò của người dùng.
 6. Chọn LƯU.
Mẹo:
Để biết thêm thông tin về các vai trò của người dùng tài khoản, vui lòng tham khảo bài viết Cấp độ quyền truy cập.

Tùy chỉnh quyền truy cập

Bạn có thể giới hạn quyền truy cập của người dùng theo liên kết, từ khóa và đối tác (trong trường hợp này, người dùng có vai trò Custom). Như vậy, họ chỉ có thể xem những thông tin liên quan đến họ. Đối với người dùng Custom, bạn phải luôn cấp cho họ quyền truy cập vào ít nhất một ứng dụng.

Truy cập dashboard và chọn vai trò của người dùng. Đối với người dùng Custom, chọn "Cài đặt liên kết & đối tác".

1/3

Khi thêm người dùng mới hoặc chỉnh sửa người dùng hiện hữu:

 1. Chọn vai trò của người dùng là Custom.

 2. Chọn Chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng.

 3. Chọn đúng cấp độ quyền đối với từng ứng dụng.

 4. Đối với người dùng Custom, chọn Cài đặt liên kết & đối tác ().

 5. Tại tab "Liên kết", bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  1. Bật liên kết mà bạn muốn cấp quyền truy cập dữ liệu. Bạn phải chọn ít nhất một liên kết, như vậy mới có thể giới hạn quyền truy cập dữ liệu phân bổ của người dùng.
  2. Sử dụng từ khóa để chỉnh sửa lại quyền truy cập dữ liệu.
 6. Tùy chọn: Bạn có thể truy cập tab "Đối tác" để chọn dữ liệu đối tác mà người dùng được phép truy cập. Dữ liệu có trên tab này gồm dữ liệu Chi phí quảng cáo và dữ liệu SKAN.

 7. Chọn LƯU.

Quyền truy cập dữ liệu chi phí quảng cáo của người dùng Custom

Bạn có thể cấp quyền truy cập dữ liệu chi phí quảng cáo (ad spend) cho người dùng Custom. Quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu cấp đối tác (partner-level data) và dữ liệu của ứng dụng.

Trước khi kích hoạt quyền truy cập, bạn cần đảm bảo:

 • Đã bật tính năng Xem dữ liệu chi phí quảng cáo khi chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng.
 • Đã chọn đối tác tại mục Đối tác, vì chỉ cài đặt liên kết là không đủ để kích hoạt quyền truy cập dữ liệu chi phí quảng cáo (ad spend).
 • Đã chọn ít nhất một đối tác.

Hình minh họa các quyền mà bạn có thể cấp hoặc vô hiệu hóa cho người dùng.

Xóa người dùng

 1. Tìm người dùng trong danh sách.
 2. Chọn (Chỉnh sửa)
 3. Chọn Xóa người dùng.

Chỉnh sửa thông tin và quyền truy cập của người dùng

Để thay đổi thông tin của người dùng hiện hữu, chọn (Chỉnh sửa). Hồ sơ của người dùng sẽ hiện lên.

Để thay đổi quyền truy cập của người dùng hiện hữu, chọn (Chỉnh sửa quyền truy cập). Bạn có thể chọn cấp độ quyền truy cập khác cho người dùng.

A screenshot of how to change a user's permissions in Datascape.

Chọn số liên hệ chính

Người dùng được chọn làm số liên hệ chính, là người luôn nhận được thông báo nếu có thay đổi quan trọng trên tài khoản. Số liên hệ chính giúp Adjust liên hệ với đúng người và tránh làm phiền những người dùng khác. Chỉ có Admin mới được chọn làm số liên hệ chính.

Để quản lý số liên hệ chính, chọn hoặc bỏ chọn (Yêu thích) cạnh tên của người dùng trong bảng Hành động.