Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cấp độ quyền truy cập

Với quyền truy cập chia theo nhiều cấp độ, bạn có thể chọn ứng dụng, chiến dịch quảng cáo, liên kết, và từ khóa mà người dùng có thể xem. Bạn cũng có thể quyết định họ có thể thấy được tính năng nào trên Adjust.

Admin

Editor

Reader

Custom Editor

Custom Reader

Custom-custom

Giới hạn theo đối tác (partner level)

Quyền truy cập tính năng

Một số tính năng của Adjust dashboard bị hạn chế quyền truy cập. Xem bảng bên dưới để biết chính xác bạn cần cấp quyền truy cập nào để người dùng có thể sử dụng các tính năng này.

AdminEditorReaderCustom EditorCustom Reader
Thêm ứng dụng
Quản lý sự kiện
Cài đặt phân bổ
Testing console
Raw data export
Bảo mật S2S
Fraud Prevention Suite
Tạo và quản lý app secret
Quản lý liên kết
Branded link
Smart banner
Audience Builder
Kết nối
Chi phí quảng cáo (Ad spend)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)
Doanh thu quảng cáo (Ad revenue)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)✓ (Nếu Admin cấp quyền)
Lịch sử tài khoản
Quản lý người dùng tài khoản
Đăng nhập một lần (SSO)
Xác thực hai yếu tố (2FA)
KPI service
Report service

Cài đặt quyền truy cập tính năng

Bạn có thể thay đổi quyền truy cập của Editor, Reader và Custom đối với các chỉ số sau:

  • Dữ liệu chi phí quảng cáo: bao gồm tất cả chỉ số ad spend. Trước khi kích hoạt quyền truy cập, bạn cần đảm bảo:

    • Đã bật tính năng Xem dữ liệu chi phí quảng cáo khi chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng.
    • Đã chọn đối tác tại mục Đối tác, vì chỉ cài đặt liên kết là không đủ để kích hoạt quyền truy cập dữ liệu chi phí quảng cáo (ad spend).
    • Đã chọn ít nhất một đối tác.
  • Dữ liệu doanh thu in-app: doanh thu có được từ các sự kiện ứng dụng.

  • Dữ liệu doanh thu quảng cáo: doanh thu có được nhờ người dùng xem quảng cáo; bạn chỉ xem được dữ liệu này nếu có cài đặt Giải pháp tăng trưởng Ad Revenue.