Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Phân bổ tạm thời

Phân bổ tạm thời (temporary attribution) là giải pháp hỗ trợ người làm marketing và người quản lý chiến dịch tăng trưởng người dùng (UA) đo lường hiệu suất marketing của các chiến dịch ngắn hạn. Bạn có thể truy cập Adjust và quy định khoảng thời gian mà một người dùng được phân bổ cho một nguồn. Như vậy, bạn có thể đo lường chiến dịch theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Phương pháp phân bổ tạm thời

Phân bổ thường sẽ đối soát hai dữ liệu sau:

 1. Người dùng ứng dụng
 2. Nguồn cài đặt (source of install)

Adjust thường phân bổ người dùng dựa trên lượt click cuối cùng . Nghĩa là, khi một người dùng tương tác với một quảng cáo và sau đó cài đặt ứng dụng, tất cả hoạt động in-app sau này của họ đều được quy cho lượt tương tác quảng cáo đó.

Cơ chế hoạt động của phân bổ tạm thời có chút khác biệt. Khi một người dùng tương tác với một quảng cáo và sau đó cài đặt ứng dụng, Adjust chỉ phân bổ hoạt động in-app của họ cho lượt tương tác quảng cáo đó trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ phân bổ hoạt động in-app cho nguồn tự nhiên (Organic).

Tái phân bổ tạm thời

Adjust sẽ tái phân bổ người dùng và hoạt động in-app của họ sang một nguồn phân bổ mới (attribution source), nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Ứng dụng đã được cài đặt
 • Người dùng đã không sử dụng ứng dụng trong một khoảng thời gian (theo khung thời gian không hoạt động bạn đã cài đặt)
 • Liên kết của Adjust mà người dùng tương tác khác với liên kết đã được phân bổ lượt cài đặt
 • Người dùng kích hoạt một phiên truy cập in-app trong khung thời gian tái phân bổ (reattribution window)

Với tái phân bổ tạm thời (temporary reattribution), bạn có thể xác định khoảng thời gian mà một người dùng được tái phân bổ sang một nguồn mới. Nghĩa là, nếu người dùng đáp ứng các điều kiện tái phân bổ, thì sẽ có một khoảng thời gian mà các hoạt động in-app của người dùng được ghi nhận theo nguồn phân bổ mới. Sau khi hết khoảng thời gian trên, hoạt động của người dùng sẽ được ghi nhận theo một trong hai fallback sau: nguồn cuối đủ điều kiện phân bổ (last eligible attribution source) hoặc nguồn tự nhiên (Organic).

Thuật ngữĐịnh nghĩa
Nguồn cuối đủ điều kiện phân bổKênh quảng cáo cuối cùng mà người dùng tương tác và đáp ứng tất cả điều kiện phân bổ (đây là kênh được đo lường).
Nguồn tự nhiênLưu lượng truy cập (traffic) không được phân bổ cho một nguồn quảng cáo.

Tái phân bổ tạm thời: khi phân bổ quay về nguồn tự nhiên.

1/2
Lưu ý:
Phân bổ tạm thời có thể kích hoạt callback phân bổ. Bởi vì:
 • Khi người dùng thực hiện một hành động trong ứng dụng nhưng khung thời gian phân bổ tạm thời đã hết, thì phiên truy cập đó sẽ được phân bổ cho nguồn fallback mà bạn đã chọn.
 • Vì fallback sẽ khác với nguồn phân bổ cuối cùng mà Adjust SDK ghi nhận, nên SDK sẽ kích hoạt callback phân bổ (attribution callback).
 • Trường hợp sử dụng

  Giải pháp phân bổ tạm thời là một trợ thủ đắc lực nếu nhà quảng cáo muốn chạy chiến dịch ngắn hạn. Với phân bổ tạm thời, bạn có thể xem tác động của thông điệp trong việc chuyển đổi và kết nối với người dùng, trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn cũng có thể áp dụng giải pháp này cho chiến dịch tái kết nối (re-engagement), thử nghiệm A/B, chiến dịch theo mùa, và hơn thế nữa.

  Dưới đây là hai ví dụ về cách triển khai giải pháp cho một mô hình marketing cụ thể.

  Thương mại điện tử

  Giao đồ ăn

  Cohort

  Bạn có thể sử dụng dữ liệu cohort để tính chính xác hoạt động của người dùng và giá trị trọn đời (lifetime value). Tuy nhiên, vì phân bổ tạm thời có cơ chế hoạt động khác với phân bổ dựa trên lượt click cuối cùng, nên cách bạn tính cohort sẽ có chút khác biệt.

  Cảnh báo:
  Dữ liệu của người dùng được phân bổ tạm thời sẽ không tách biệt với dữ liệu của người dùng khác trong cohort. Như vậy, cách hiệu quả nhất để phân tích dữ liệu phân bổ tạm thời là sử dụng dữ liệu thô.

  Công thức tính cohort

  Mỗi khi người dùng được tái phân bổ cho một liên kết tạm thời (temporary link), thì Adjust sẽ xóa người dùng ra khỏi cỡ cohort của liên kết ban đầu, và thêm họ vào cỡ cohort của liên kết tạm thời. Khi tất cả liên kết tạm thời hết hạn sử dụng, người dùng sẽ quay về liên kết ban đầu hoặc kênh tự nhiên (organic). Khi người dùng quay về, chúng tôi sẽ +1 vào cỡ cohort của liên kết cuối cùng, tính từ ngày người dùng cài ứng dụng.

  Vì lý do đó, tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn, bạn có thể thấy cỡ cohort có chút biến động. Việc này đặc biệt quan trọng khi xem xét người dùng tự nhiên (organic user).

  Để xem tác động của phân bổ tạm thời lên cỡ cohort, bạn có thể so sánh cỡ cohort sau một khoảng thời gian nhất định với cỡ cohort của day 0.