Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Callback phân bổ đã cập nhật

Callback phân bổ đã cập nhật (updated attribution callback) được kích hoạt mỗi khi dữ liệu phân bổ thay đổi (trước đó người dùng được phân bổ cho lượt cài đặt ban đầu (initial install attribution) hoặc tái phân bổ (reattribution)). Dữ liệu phân bổ thường thay đổi trong trường hợp: một đối tác tự phân bổ (self-attributing partner), ví dụ Google hoặc Facebook, tự ghi nhận một lượt cài đặt, trong khi chúng tôi đã ghi nhận lượt đó cho một nguồn khác. Một trường hợp khác là trạng thái ATT trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS 14.5+ chuyển thành Cho phép (Authorized).

Vui lòng thêm các trường dữ liệu sau vào callback URL để nhận thông tin phân bổ đã cập nhật trong dữ liệu thô.

Trường dữ liệu đề xuất

Trường dữ liệuMô tảVí dụ
{outdated_tracker}Link token của nguồn phân bổ ban đầu.abc123
{outdated_tracker_name}Tên liên kết của lần phân bổ ban đầu.example-link
{attribution_updated_at}Dấu thời gian của phân bổ đã cập nhật1403566587
Lưu ý:
Nếu dữ liệu không có sẵn, thì trường dữ liệu sẽ bị callback bỏ qua.

Ví dụ về callback

Callback URL (cùng trường dữ liệu)Chưa mã hóa (không sử dụng khi chưa mã hóa)
Callback URL (đã được điền giá trị)
https://serverendpoint.com/mobile_attribution?gps_adid={gps_adid}&idfa={idfa}&idfv={idfv}&adid={adid}&tracker_token={link_token}&tracker_name={link_name}&app_name={app_name}&activity_kind={activity_kind}&created_at={created_at}&outdated_tracker_token={outdated_link_token}&attribution_updated_at={attribution_updated_at}

Các trường dữ liệu khác

Chúng tôi đề xuất bạn thêm các trường dữ liệu sau vào tất cả callback URL. Các trường dữ liệu này cung cấp thông tin cơ bản giúp nhận diện ứng dụng, liên kết, điểm dữ liệu và thiết bị.

Trường dữ liệuMô tảVí dụ
{gps_adid}Google Play Store advertising ID (chỉ áp dụng với Android)38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d
{idfa}ID dành cho nhà quảng cáo (advertiser) (chỉ áp dụng với iOS)8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707
{idfv}ID dành cho nhà cung cấp (vendor) (chỉ áp dụng với iOS)CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4
{adid}Adjust device ID18546f6171f67e29d1cb983322ad1329
{tracker}Adjust link tokenabc123
{tracker_name}Tên của liên kết trên Campaign LabNetwork1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en
{app_name}Tên của ứng dụngMyApp
{activity_kind}Trường dữ liệu này giúp xác định các điểm dữ liệu sau: lượt hiển thị, lượt click, lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối, tái phân bổ bị từ chối, phiên truy cập, tái phân bổ, lượt gỡ cài đặt, lượt cài đặt lại, lượt cài đặt lại_tái phân bổ, phân bổ đã cập nhật, sự kiện in-app hay chi phí quảng cáo (cost_updated)rejected_reattribution
{created_at}Dấu thời gian ghi nhận thời điểm điểm dữ liệu xảy ra1404214665