Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn cài đặt phân bổ cho liên kết

Bạn có thể chọn 'cài đặt phân bổ tùy chỉnh' để phân bổ người dùng mới và người dùng hiện hữu. Các cài đặt này áp dụng cho lượt click và lượt hiển thị.

Bạn có thể thay đổi cài đặt phân bổ của liên kết theo cấp network, campaign và adgroup. Các cài đặt này là không bắt buộc. Nếu bạn bỏ qua bước này, thì cài đặt phân bổ của ứng dụng sẽ được sử dụng làm cài đặt phân bổ của liên kết.

Để hạn chế chênh lệch dữ liệu, bạn nên đặt khung thời gian phân bổ như nhau cho mọi nền tảng (platform) và mạng quảng cáo.

Mẹo:
Nếu bạn giữ nguyên cài đặt ban đầu của liên kết, thì chúng tôi sẽ sử dụng cài đặt của liên kết cấp cao hơn (parent link) hoặc cài đặt cấp ứng dụng (nếu bạn cũng giữ nguyên cài đặt của liên kết cấp cao hơn).

Chọn cài đặt phân bổ

Trên màn hình Cài đặt phân bổ , lựa chọn mục cài đặt phù hợp và thực hiện các thao tác cần thiết.

Nếu bạn muốn chuyển cài đặt phân bổ tùy chỉnh về lại cài đặt phân bổ của ứng dụng , chọn Quay về cài đặt cấp ứng dụng.

Người dùng mới: Phân bổ

  1. Cài đặt tính năng phân bổ lượt click hoặc lượt hiển thị - áp dụng với người dùng mới.
Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Lượt click
Device matching (Tính năng này luôn bật)1 - 30 ngày
Probabilistic modeling1 - 24 giờ
Lượt hiển thị
Device matching1 - 30 ngày
Probabilistic modeling1 - 24 giờ
  1. Cài đặt tính năng phân bổ tạm thời lượt click hoặc lượt hiển thị - áp dụng với người dùng mới.

Bạn cần BẬT device matching hoặc probabilistic modeling để có thể kích hoạt phương pháp phân bổ tạm thời.

Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Phân bổ tạm thời1 - 24 giờ
1 - 90 ngày

Người dùng hiện hữu: Tái phân bổ

  1. Cài đặt tính năng tái phân bổ lượt click hoặc lượt hiển thị - áp dụng với người dùng hiện hữu.

Adjust có thể tái phân bổ người dùng không tích cực hoạt động (inactive user) — người vừa quay lại sử dụng ứng dụng sau khi click hoặc xem quảng cáo đến từ chiến dịch tái tương tác (retargeting campaign). Bạn có thể bật tính năng tái phân bổ dựa trên lượt click hoặc tái phân bổ dựa trên lượt hiển thị vào bất kỳ lúc nào.

Khi bật tính năng tái phân bổ, bạn cần chọn khung thời gian không hoạt động (inactivity period, là khoảng thời gian người dùng không sử dụng ứng dụng) và khung thời gian tái phân bổ (reattribution window, là khoảng thời gian mà một lượt click hay một lượt hiển thị đủ điều kiện tái phân bổ).

Phương pháp tái phân bổKhung thời gian
Lượt click
Khung thời gian không hoạt động0 - 365 ngày
Khung thời gian tái phân bổ1 - 30 ngày
Lượt hiển thị
Khung thời gian không hoạt động0 - 365 ngày
Khung thời gian tái phân bổ1 - 24 giờ
1 - 7 ngày
  1. Cài đặt tính năng tái phân bổ tạm thời lượt click hoặc lượt hiển thị - áp dụng với người dùng hiện hữu

Bạn có thể chọn Nguồn tái phân bổ fallback nếu sự kiện nằm ngoài khung thời gian tái phân bổ tạm thời. Nguồn fallback áp dụng cho cả lượt click và lượt hiển thị.

  • Nguồn cuối đủ điều kiện phân bổ - Nguồn phân bổ cuối cùng và đáp ứng tất cả tiêu chí đề ra
  • Nguồn tự nhiên
Cảnh báo:
Các thay đổi bạn thực hiện với fallback sẽ không được áp dụng cho dữ liệu hiện tại. Vì vậy, bạn chỉ có thể chọn một phương án fallback cho tất cả cài đặt tái phân bổ tạm thời, và chúng tôi khuyến nghị bạn giữ nguyên phương án này. Vì nếu bạn thay đổi phương án, thì dữ liệu có thể bị chênh lệch.
Phương pháp tái phân bổKhung thời gian
Tái phân bổ tạm thờiKhung thời gian không hoạt động: 0 - 365 ngày
Khung thời gian tái phân bổ: 1 - 24 giờ, 1 - 90 ngày

Phân bổ đa thiết bị

Chọn cách phân bổ các loại tương tác của người dùng đa thiết bị với liên kết.

Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Probabilistic modeling6 - 72 giờ

➡️ Bước tiếp theo: Kiểm tra lại cài đặt và tạo liên kết