Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kiểm tra lại cài đặt và tạo liên kết

Chúng tôi sẽ tạo liên kết cho bạn tại mục này.

Trên màn hình Kiểm tra lại cài đặt , vui lòng thực hiện các bước sau.

  1. Kiểm tra lại các lựa chọn. Bạn có thể thay đổi:

  2. Chọn Tạo liên kết để tạo click URL, impression URL, mã QR và link token. Sau khi liên kết được tạo, tính năng chia sẻ dữ liệu sẽ được kích hoạt (trong trường hợp bạn có cài đặt tính năng này).

Bước tiếp theo

  • Nếu mạng quảng cáo chưa tích hợp với Adjust và nhận dữ liệu qua dynamic callback API, bạn cần xác định dữ liệu mà bạn muốn chia sẻ cho mạng quảng cáo. Tính năng chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo chưa tích hợp (mạng quảng cáo động) được kích hoạt trên toàn ứng dụng, và áp dụng cho tất cả mạng quảng cáo được cài đặt cho ứng dụng đó. Để biết thêm thông tin, xem bài viết Chọn cách chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo động.
  • Nhập link URL vào network dashboard (cấp độ campaign).
  • Trước khi sử dụng liên kết dành cho lượt hiển thị (impression link) cho chiến dịch view-through, bật tính năng phân bổ dựa trên lượt hiển thị (impression-based attribution). Nếu mạng quảng cáo của bạn sử dụng liên kết dành cho lượt hiển thị, trong khi bạn chưa bật tính năng phân bổ dựa trên lượt hiển thị trên Adjust, thì dashboard sẽ ghi nhận tổng số lượt hiển thị quảng cáo và không phân bổ người dùng cho chiến dịch view-through.