Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn cách chia sẻ dữ liệu

Mục này cung cấp các hướng dẫn sau:

 • Kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo
 • Chọn dữ liệu để chia sẻ cho mạng quảng cáo
 • Liên kết sự kiện
 • Liên kết tham số đối tác với tham số mạng quảng cáo

Tất cả cài đặt trong mục này là không bắt buộc.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Thông tin xác thực (cần để tích hợp mạng quảng cáo với Adjust). Ví dụ:

  • Tên người dùng - mật khẩu
  • Token
  • Key
 • Adjust SDK v4.0.0 trở lên, để liên kết tham số đối tác với tham số mạng quảng cáo. Chọn hướng dẫn phù hợp với nền tảng đang sử dụng.

iOS / Android / Windows / Unity / React Native / Flutter / Adobe Air / Cordova / Marmalade / Xamarin / Cocos2d-x / Titanium / Corona

Mạng quảng cáo tích hợp với Adjust

Quan trọng:

Tính năng chia sẻ dữ liệu không áp dụng cho nền tảng web. Nếu ứng dụng của bạn tiếp cận nhiều nền tảng, bạn chỉ có thể cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng không phải web.

Một số mạng quảng cáo đã tích hợp với Adjust. Với các mạng này, bạn cần cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Nếu ở bước chọn ứng dụng, bạn chọn ứng dụng đa nền tảng (multi-platform app), thì bạn có thể sử dụng các cài đặt chia sẻ dữ liệu sau để thiết lập cài đặt riêng cho từng ứng dụng:

Kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu với mạng quảng cáo, để họ có căn cứ cải thiện chiến dịch. Để có thể chia sẻ dữ liệu, trước hết bạn cần tích hợp mạng quảng cáo với Adjust.

 1. Tại mục Kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu , chọn Chỉnh sửa.

 2. Nếu bạn chọn ứng dụng đa nền tảng, cung cấp thông tin xác thực bắt buộc của nền tảng mà bạn muốn kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu. Ví dụ:

  • Tên người dùng - mật khẩu
  • Token
  • Key
 3. Chọn Kích hoạt.

Cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu

Sau khi tính năng chia sẻ dữ liệu được kích hoạt, mạng quảng cáo sẽ nhận được một số dữ liệu mặc định từ Adjust. Nếu bạn muốn chia sẻ thêm dữ liệu cho mạng quảng cáo, vui lòng chọn số lượng và loại dữ liệu mà mạng quảng cáo sẽ nhận được qua callback.

Đến mục Cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu , thực hiện các bước sau:

 1. Đối với ứng dụng đơn nền tảng, và ứng dụng đa nền tảng nhưng chỉ được kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu cho một nền tảng, bạn chỉ cần cài đặt tính năng cho một mình nền tảng đó. Còn đối với ứng dụng đa nền tảng nhưng được kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu cho nhiều nền tảng, thì bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn Sử dụng cài đặt riêng của nền tảng nếu bạn muốn cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu khác nhau cho mỗi nền tảng.
  • Chọn Sử dụng cài đặt chung nếu bạn muốn cài đặt tính năng giống nhau cho tất cả nền tảng.
 2. Với câu hỏi Bạn muốn chia sẻ nguồn dữ liệu nào? , chọn một trong hai phương án: chia sẻ dữ liệu đến từ tất cả nguồn phân bổ (bao gồm dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo khác và dữ liệu tự nhiên), hoặc chỉ chia sẻ dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo đó.

 3. Với câu hỏi Dữ liệu nào sẽ được chia sẻ mặc định? , kiểm tra lại dữ liệu được chia sẻ mặc định.

 4. Với câu hỏi Bạn muốn chia sẻ thêm những dữ liệu nào? , chọn điểm dữ liệu bạn muốn chia sẻ thêm. Ví dụ:

  • Doanh thu quảng cáo - Bạn có thể gửi dữ liệu của nhiều nguồn doanh thu quảng cáo cho mạng quảng cáo.
  • Sự kiện - Bạn có thể liên kết sự kiện để chia sẻ dữ liệu.
  • Doanh thu in-app (từ giao dịch in-app) - Bạn cần liên kết sự kiện có tạo ra doanh thu, để có thể chia sẻ dữ liệu này.
  • Tham số - Bạn cần liên kết tham số để chia sẻ dữ liệu này.
  • Phiên truy cập
  • Lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại

Liên kết sự kiện

Liên kết sự kiện mà bạn muốn chia sẻ, với giá trị mà mạng quảng cáo có thể nhận được. Đối với sự kiện không được liên kết, dữ liệu liên quan đến sự kiện sẽ không được chia sẻ cho mạng quảng cáo.

Để chọn sự kiện in-app, thực hiện các bước sau tại mục Liên kết sự kiện:

 1. Chọn Liên kết sự kiện.
 2. Trong danh sách Sự kiện của Adjust , chọn sự kiện mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Trong danh sách Sự kiện của đối tác , chọn sự kiện có sẵn hoặc nhập sự kiện do bạn đặt tên - sự kiện này sẽ liên kết với sự kiện của Adjust.
 4. Chọn Áp dụng .

Liên kết tham số

Nếu tham số dữ liệu thô mà bạn thu thập qua SDK khác với giá trị có trên mạng quảng cáo, thì bạn có thể liên kết tham số để mạng quảng cáo nhận được dữ liệu này.

Mục Liên kết tham số chỉ xuất hiện nếu bạn có chọn Tham số tại mục Cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Đến mục Liên kết tham số , chọn tham số mà bạn muốn gửi đến mạng quảng cáo:

 1. Chọn Liên kết tham số.
 2. Tại trường Tham số SDK , nhập tên tham số SDK mà bạn muốn chia sẻ cho mạng quảng cáo.
 3. Tại trường Tham số đối tác , nhập tham số mạng quảng cáo tương ứng với tham số SDK.

Mạng quảng cáo không tích hợp với Adjust (mạng quảng cáo động)

Mạng quảng cáo động nhận dữ liệu từ Adjust qua dynamic callback API. Bạn có thể sử dụng tham số đối tác (partner parameter) để chia sẻ dữ liệu doanh thu quảng cáo và dữ liệu tùy chỉnh cho các mạng này.

Lưu ý:

Bạn cần kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo động, tính năng này áp dụng cho toàn ứng dụng.Nghĩa là, tính năng cũng áp dụng cho các mạng quảng cáo khác mà bạn cài đặt cho ứng dụng.

Để cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.

 2. Tìm ứng dụng của bạn.

 3. Chọn tab Quản lý dữ liệu.

 4. Tại mục Quyền truy cập dữ liệu của mạng quảng cáo động , chọn dữ liệu bạn muốn chia sẻ:

  • Doanh thu in-app (In-app revenue) - Chia sẻ doanh thu in-app từ SDK cho mạng quảng cáo, thông qua trường dữ liệu {revenue} của callback.
  • Tham số (Parameter) - Chia sẻ tham số đối tác từ SDK cho mạng quảng cáo, thông qua trường dữ liệu {partner_parameters} của callback.
 5. Chọn Lưu.


➡️ Bước tiếp theo: Kiểm tra lại cấu trúc liên kết