Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn ứng dụng

Tại mục này, bạn sẽ chọn ứng dụng cho liên kết.

  1. Tại mục Campaign Lab, chọn Liên kết tùy chỉnh.

  2. Chọn Liên kết mới.

  3. Trên màn hình Chọn ứng dụng, chọn ứng dụng mà bạn muốn tạo liên kết cho ứng dụng đó. Sử dụng trường Tìm kiếm ứng dụng hoặc danh sách ứng dụng để tìm ứng dụng.

    • Chọn ứng dụng đơn nền tảng (single-platform app) hoặc ứng dụng đa nền tảng (multi-platform app) để tạo liên kết chứa một link token.
    • Chọn nhiều ứng dụng được thiết lập cấu hình cho nhiều nền tảng khác nhau để tạo liên kết kết hợp (combined link), liên kết này chứa nhiều link token và phân tách link token bằng dấu _. Bạn chỉ có thể chọn một ứng dụng cho mỗi nền tảng.
  4. Sau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo.


➡️ Bước tiếp theo: Tạo cấu trúc liên kết