Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chế độ 63 giá trị chuyển đổi

Tạo biểu đồ giá trị chuyển đổi (conversion value mapping) phù hợp với ứng dụng từ 63 giá trị chuyển đổi. Sử dụng trình chỉnh sửa của Conversion Hub để cài đặt giá trị chuyển đổi và đo lường chính xác dữ liệu bạn cần.

Tạo biểu đồ liên kết mới (new mapping)

Quan trọng:
Bạn phải sử dụng cùng một biểu đồ liên kết cho cả SKAN 3 và SKAN 4, để thống nhất kết quả nhận được của hai phiên bản.

Để tạo một biểu đồ mới, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Tại mục AppView, chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng cần tìm trong danh sách hoặc gõ tên ứng dụng trong thanh tìm kiếm.
 3. Chọn SKAN Conversion Hub.
 4. Chọn Liên kết giá trị chuyển đổi.
 5. Chọn Cài đặt nâng cao trên cửa sổ Liên kết giá trị chuyển đổi .
 6. Chọn 63 giá trị chuyển đổi trong menu Chế độ cài đặt.
 7. Nhập Khung thời gian của giá trị chuyển đổi.

Sau khi cài đặt khung thời gian của giá trị chuyển đổi (conversion value window), bạn có thể bắt đầu liên kết giá trị chuyển đổi.

Loại biểu đồ liên kết

Chế độ 63 giá trị chuyển đổi cung cấp các loại biểu đồ liên kết sau, bạn có thể sử dụng các loại biểu đồ này để đo lường mức độ tương tác giữa người dùng và ứng dụng.

 • Phiên truy cập (session) – phiên truy cập in-app của người dùng.
 • Số lượng phiên truy cập (session count) – số lần người dùng mở một phiên truy cập.
 • Sự kiện (event) – event token mà bạn muốn thu thập và đo lường.
 • Số lượng sự kiện (event count) – số lần người dùng kích hoạt một sự kiện trong ứng dụng.
 • Doanh thu sự kiện (event revenue) – doanh thu do một sự kiện tạo ra.
 • Doanh thu quảng cáo (ad revenue) – doanh thu đến từ tương tác của người dùng với quảng cáo.
 • Giao dịch in-app (IAP) – doanh thu đến từ các khoản mua sắm/chi tiền của người dùng trong ứng dụng.
 • Tổng doanh thu (total revenue) – tổng doanh thu đến từ sự kiện, giao dịch và doanh thu quảng cáo.

Khoảng doanh thu

Mẹo:
Một số đối tác, chẳng hạn Facebook, yêu cầu mỗi nhóm phải có ít nhất 4 khoảng doanh thu.

Bạn có thể liên kết khoảng doanh thu với giá trị chuyển đổi để xác nhận doanh thu từ người dùng. Bạn có thể tự mình liên kết từng giá trị chuyển đổi để xác định đúng loại dữ liệu bạn muốn đo lường, hoặc sử dụng Conversion Hub để điền tự động các khoảng doanh thu này.

Để tạo biểu đồ liên kết doanh thu, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Thêm một biểu đồ giá trị chuyển đổi mới với một trong các loại doanh thu:

  1. Doanh thu sự kiện
  2. Doanh thu quảng cáo
  3. Giao dịch in-app
  4. Tổng doanh thu
 2. Khoảng doanh thu phải bắt đầu từ giá trị 0. Do vậy, ở trường giá trị Tối thiểu đầu tiên, bạn cần để trống hoặc đặt giá trị 0.

 3. Nhập giá trị Tối đa.

Khi doanh thu từ người dùng nằm trong khoảng giữa hai giá trị này, thì giá trị chuyển đổi sẽ được cập nhật. Bạn có thể thêm biểu đồ liên kết để tạo thêm khoảng doanh thu.

Để liên kết nhiều giá trị chuyển đổi cùng một lúc, bạn chỉ cần nhấn vào hộp kiểm (checkbox) bên cạnh từng giá trị. Sau đó, Conversion Hub sẽ tạo khoảng doanh thu cho các giá trị này, thông qua một trong các loại phân phối sau:

 1. Phân phối tuyến tính – khoảng doanh thu được phân phối đồng đều giữa tất cả giá trị chuyển đổi đã chọn.
 2. Phân phối mũ – khoảng doanh thu được phân phối giữa các giá trị chuyển đổi với giá trị lớn.

Liên kết hàng loạt (Bulk mapping)

Để liên kết nhiều giá trị chuyển đổi cùng một lúc:

Chọn hộp kiểm ☐ bên cạnh giá trị chuyển đổi mà bạn muốn sử dụng.

1/7
 1. Chọn hộp kiểm () bên cạnh các giá trị chuyển đổi mà bạn muốn sử dụng.
 2. Chọn Liên kết hàng loạt trong banner nằm cuối màn hình.
 3. Chọn Loại biểu đồ liên kết.
 4. Nhập giá trị Tối thiểuTối đa.
 5. Chọn Phân phối.
 6. Chọn Gán.

Conversion Hub sẽ gán khoảng doanh thu vào các giá trị chuyển đổi được chọn.

Biểu đồ liên kết nhiều điều kiện

Bạn có thể liên kết nhiều điều kiện với từng giá trị chuyển đổi. Adjust cập nhật giá trị chuyển đổi chỉ khi tất cả điều kiện được đáp ứng. Việc này giúp bạn phân tích chính xác và hiệu quả toàn hành trình của người dùng.

Để liên kết nhiều điều kiện với một giá trị chuyển đổi, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Thêm một biểu đồ liên kết mới.
 2. Chọn biểu tượng thêm () để thêm một điều kiện mới.
 3. Chọn loại biểu đồ liên kết cho điều kiện mới và điền tất cả trường bắt buộc.
 4. Lặp lại bước trên để thêm các điều kiện khác. Bạn có thể xóa một điều kiện bằng cách chọn biểu tượng xóa ().

Khoảng thời gian

Conversion Hub cho phép ghi lại khoảng thời gian (interval) mà điều kiện được đáp ứng. Bạn có thể gán một khoảng thời gian cho từng giá trị chuyển đổi để đo lường chính xác quá trình tương tác giữa người dùng và ứng dụng.

Lưu ý:
Khoảng thời gian phải nằm trong khung thời gian giá trị chuyển đổi.

Để gán một khoảng thời gian vào một giá trị chuyển đổi, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng khoảng thời gian () bên cạnh giá trị chuyển đổi.
 2. Nhập giá trị bắt đầukết thúc để xác định khoảng thời gian.
 3. Chọn Áp dụng để lưu khoảng thời gian.

Giá trị chuyển đổi chỉ được cập nhật khi tất cả điều kiện được đáp ứng trong một khoảng thời gian cụ thể.