Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt server callback

Bạn có thể cài đặt server callback để nhận advertising ID, thông tin phân bổ, dữ liệu ứng dụng và nhiều dữ liệu khác — các dữ liệu này được gửi trực tiếp đến máy chủ của bạn dưới dạng dữ liệu thô (raw data).

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
 • Bạn cần có sẵn giải pháp BI hoặc kho dữ liệu để nhận yêu cầu (request) sử dụng cú pháp GET. Vui lòng đảm bảo rằng máy chủ của bạn có thể nhận tất cả tham số và lưu trữ tất cả dữ liệu đến. Số lượng người dùng bạn hiện có trong ứng dụng sẽ quyết định đến tốc độ máy chủ bạn cần. Nếu bạn theo dõi các sự kiện chỉ diễn ra một lần, ví dụ đăng ký (registration), thì bạn sẽ nhận được một callback khi có một người dùng thực hiện thao tác đó. Callback cho sự kiện chuyển đổi thường không tác động nhiều đến băng thông máy chủ.
 • Để đảm bảo bạn chỉ nhận dữ liệu từ Adjust, vui lòng đưa IP máy chủ của chúng tôi vào danh sách cho phép (allowlist).

Loại callback

Bạn có thể cài đặt callback cho các trigger sau:

Danh sách trigger

Global callback

Global callback là lệnh callback chính cho mọi trigger mà Adjust đo lường (ví dụ, lượt click, lượt cài đặt, phiên truy cập, v.v.). Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để nhận về các điểm dữ liệu giống nhau cho mọi hoạt động mà Adjust đo lường — vì chỉ có duy nhất một URL thay vì nhiều URL.

Lưu ý:
Global callback không bao gồm các thông tin sau:
 • Doanh thu quảng cáo (Ad revenue)
 • Lượt click từ SAN
 • Lượt hiển thị từ SAN
 • Lượt cài đặt SKAdNetwork
 • Sự kiện SKAdNetwork
Bạn cần cài đặt callback hoạt động đơn (single activity callback) cho các thông tin này.

Callback hoạt động đơn

Callback hoạt động đơn (single activity callback) là callback dành cho một hoạt động cụ thể (ví dụ, click). Đây là một lựa chọn tối ưu nếu bạn chỉ cần dữ liệu cho một số hoạt động nhất định. Trong một số trường hợp, global callback có thể tạo rất nhiều dữ liệu, đặc biệt dữ liệu về lượt hiển thị và lượt click. Nếu bạn muốn giảm số lượng dữ liệu mà Adjust gửi về hệ thống BI, thì có thể sử dụng callback hoạt động đơn.

Lưu ý:
Nếu cài đặt đồng thời global callback và callback hoạt động đơn, thì bạn sẽ nhận được hai callback cho cùng một hoạt động: mỗi callback được gửi đến endpoint tương ứng.

Nhiều callback cho cùng một hoạt động

Adjust có thể gửi callback hoạt động đơn đến bao nhiêu endpoint mà bạn muốn. Bạn chỉ cần tách từng URL bằng một khoảng trắng ().

Cài đặt server callback

Có hai cách cài đặt server callback: cài đặt có hướng dẫn (guided setup) hoặc cài đặt truyền thống (classic setup). Bạn nên sử dụng cài đặt có hướng dẫn để tạo callback URL.

Nếu bạn không biết nên sử dụng trường dữ liệu nào, vui lòng tham khảo danh sách trường dữ liệu đề xuất của chúng tôi.

Cài đặt có hướng dẫn (Guided setup)

 1. Sử dụng thẻ ứng dụng (app card) hoặc tab Quản lý dữ liệu để cài đặt server callback.

  • (Admin, Editor và Custom Editor) Để cài đặt server callback bằng thẻ ứng dụng, tại mục AppView, chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn và chọn Server callback.
  • Để cài đặt server callback bằng tab Quản lý dữ liệu, tại mục AppView, chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn, sau đó chọn tab Quản lý dữ liệu.
 2. Tại mục Server callback, chọn Thêm callback > Guided setup.

 3. Trong danh sách Callback trigger, chọn hoạt động (activity) hoặc sự kiện (event) sẽ kích hoạt callback.

 4. Nhập endpoint URL — nơi bạn muốn nhận dữ liệu — vào trường Server endpoint.

 5. (Tùy chọn) Chọn Thêm một điều kiện để thêm điều kiện (dưới dạng trường dữ liệu hoặc giá trị). Callback chỉ được kích hoạt khi điều kiện được đáp ứng.

 6. Chọn Thêm một trường dữ liệu để linh động thêm dữ liệu người dùng hoặc dữ liệu tương tác vào callback. Bạn có thể thêm nhiều trường dữ liệu cùng lúc.

 7. Chọn Tạo callback URL để tạo và mã hóa callback URL.

Quản lý callback

Sau khi tạo xong callback URL, bạn có thể xem lại URL tại trang Server callback. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trên callback:

 • Chọn (biểu tượng sao chép) để sao chép callback URL.
 • Chọn (biểu tượng tạo bản sao) để tạo bản sao cho callback và mở trang cài đặt cũ.
 • Chọn (biểu tượng xóa) để xóa callback.
 • Chọn (biểu tượng chỉnh sửa) để chỉnh sửa callback URL trên trang cài đặt cũ.