Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tham số của liên kết

Bạn có thể sử dụng tham số bổ sung của Adjust để gửi dữ liệu tùy chỉnh (custom data) đến máy chủ, cũng như xác định người dùng sẽ được chuyển hướng như thế nào sau khi click vào link URL. Tham số bổ sung được áp dụng cho liên kết cấp network và campaign.

Label

Redirect

Fallback

Trang đích dự phòng (fallback landing page)

iOS 13+

Fallback Click

Chi phí quảng cáo

Tham số callback động

Dưới đây là sơ đồ mô tả cách Adjust điều hướng (route) người dùng sau khi họ tương tác với liên kết (bằng cách sử dụng các tham số nhất định).