Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tham số callback động

Tham số callback động (dynamic callback parameter - DCP) cho phép bạn gửi tham số chiến dịch vào thời điểm xảy ra lượt click / lượt hiển thị. Sử dụng tham số trên để thu thập dữ liệu người dùng cho hệ thống nội bộ và nhận thêm network partner macro (bên cạnh tham số chiến dịch của Adjust là campaign; adgroup; creative).

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Khả dụng

 • DCP khả dụng với global callback.
 • DCP khả dụng với callback dành cho lượt click, lượt hiển thị, lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối, tái phân bổ, tái phân bổ bị từ chối, lượt cài đặt lại_tái phân bổ, phiên truy cập, sự kiện, tương tác SAN, GDPR, doanh thu quảng cáo, chi phí quảng cáo và cập nhật phân bổ.

Cài đặt tham số callback động

Quan trọng:
Bạn cần cài đặt và gán tham số callback động vào liên kết của Adjust, cũng như thêm tham số vào raw data export.

Đối với raw data export

 1. Chọn tên cho tham số callback động (ví dụ: campaign_name_3), sau đó thêm tiền tố dcp_ (ví dụ: {dcp_campaign_name_3}).

 2. Chỉnh sửa server callback URL hoặc định nghĩa CSV (CSV definition) trong cloud storage upload trên AppView.

 3. Đưa tham số thành một trường dữ liệu trong callback dành cho lượt click, lượt hiển thị, lượt cài đặt, tái phân bổ, phiên truy cập, hoặc sự kiện in-app; hoặc thêm tham số vào định nghĩa CSV.

  • Ví dụ callback URL: https://my.server.endpoint.com/adjust-callback?campaign_name_3={dcp_campaign_name_3}
  • Ví dụ định nghĩa CSV: “My app is great”,{gps_adid},[user_id],{installed_at},{event_name},[item_number],{reporting_revenue},{dcp_campaign_name_3}
 4. Chọn LƯU .

Đối với liên kết

 1. Tìm liên kết của bạn trên Campaign Lab.

 2. Sao chép link URL.

 3. Dán link URL vào trình soạn thảo văn bản (ví dụ: Notepad, TextEdit, Google Docs).

  • Ví dụ: https://app.adjust.com/abc123
 4. Gán tham số callback động (không chứa dcp_) vào link URL (ví dụ: campaign_name_3={network_campaign_macro})

  • Ví dụ: https://app.adjust.com/abc123?campaign_name_3={network_campaign_macro}
 5. Chia sẻ liên kết cho mạng quảng cáo và yêu cầu họ sử dụng liên kết này cho chiến dịch quảng cáo.

Hoàn tất! Adjust sẽ nhận thêm các thông tin này vào thời điểm xảy ra lượt tương tác, và bổ sung thông tin vào server callback và/hoặc cloud storage upload.

Quan trọng:
Để gửi tham số callback động (DCP) qua direct deep link hoặc universal link, bạn không nên thêm adj_hoặc adjust_ vào trước tham số.