Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Report Service API

Bạn có thể sử dụng Report Service API để thực hiện truy vấn dữ liệu báo cáo của Adjust, và từ đó truy xuất dữ liệu tổng hợp. Bạn có thể sử dụng các endpoint này để lọc, sắp xếp và truy xuất dữ liệu Adjust.

1. Xác thực lệnh gọi

Để sử dụng Report Service API endpoint, trước tiên bạn cần lấy Adjust API token. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết Xác thực Report Service API để nắm được cách sử dụng token này với API.

2. Chọn chỉ số

Adjust cung cấp nhiều chỉ số để bạn có thể lọc dữ liệu cho báo cáo. Chỉ số có thể được áp dụng cho từng ứng dụng một hoặc từng sự kiện một.

Bạn có thể tìm thấy danh sách chỉ số trong Bảng tổng hợp chỉ số trên Datascape. Bạn cũng có thể sử dụng Filters Data endpoint để tự động lọc KPI. Hoặc sử dụng Event endpoint để nhận thêm thông tin về sự kiện trong báo cáo CSV.

3. Chọn định dạng của phản hồi (response)

Report Service API có ba endpoint tương ứng với ba loại định dạng. Nếu bạn cần xem báo cáo ở một định dạng nhất định, vui lòng chọn một trong ba định dạng sau:

  • Reports endpoint – dữ liệu được trả về ở định dạng JSON.
  • CSV reports endpoint – dữ liệu được trả về ở định dạng CSV.
  • Pivot reports endpoint – dữ liệu được trả về ở định dạng JSON, trong đó có một trường chia nhỏ tổng dữ liệu theo thước đo.