Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt cloud storage upload

Bạn có thể tự động xuất dữ liệu thô lên Amazon S3, Google Cloud Storage, hoặc Custom S3 dưới dạng file CSV. Bạn có thể sử dụng dữ liệu xuất để xây dựng cơ sở dữ liệu của riêng mình, phân tích người dùng, hoặc thu hồi ngay dữ liệu mà không cần phải gửi yêu cầu đến nhật ký Adjust (Adjust log).

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Truy cập cài đặt cloud storage

Sử dụng thẻ ứng dụng (app card) hoặc tab Quản lý dữ liệu để cài đặt cloud storage upload.

Tab Quản lý dữ liệu
Thẻ ứng dụng
 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Tìm ứng dụng của bạn, sau đó chọn tab Quản lý dữ liệu.
 3. Tại mục Cloud storage upload , chọn Thiết lập cấu hình.

Chọn đường dẫn cài đặt

Chọn một trong hai loại đường dẫn cài đặt sau:

Cài đặt mới

 1. Chọn đường dẫn này, sau đó chọn Cài đặt để cài đặt nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây mới cho ứng dụng.
 2. Hoàn tất các hướng dẫn sau để cài đặt nhà cung cấp:

Sao chép cài đặt của ứng dụng hiện hữu

 1. Chọn đường dẫn này, chọn ứng dụng mà bạn muốn sao chép cài đặt cloud storage, sau đó chọn Cài đặt. Cài đặt cloud storage của ứng dụng, bao gồm nhà cung cấp, trigger và định nghĩa CSV, sẽ được sao chép.
 2. Nhập Secret access key của Amazon S3 hoặc Custom S3, hoặc tải file chứa thông tin tài khoản dịch vụ của Google Cloud Storage.
 3. Kiểm tra lại cài đặt sau sao chép, và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây

Chọn nhà cung cấp từ danh sách Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây , và điền các thông tin sau:

 • Amazon S3 - Access key ID , Secret access key , Bucket name
 • Google Cloud Storage - File chứa Service Account Key (File JSON được tạo trong Google Cloud Console), Bucket name
 • Custom S3 - Access key ID , Secret access key , Bucket URL
  • Chọn Custom S3 nếu bạn muốn sử dụng Amazon S3 Transfer Acceleration, hoặc nếu bạn muốn sử dụng nhà cung cấp S3 khác ngoài Amazon.

Chọn dữ liệu xuất

Tại mục Gửi dữ liệu , chọn dữ liệu và sự kiện mà bạn muốn gửi đến nhà cung cấp.

 1. Sử dụng nút LivePause để tiếp tục hoặc ngừng nhận cloud storage upload.
 2. Tại mục Trigger , chọn sự kiện mà bạn muốn Adjust gửi dữ liệu đến bucket. Danh sách sự kiện bao gồm tất cả hoạt động, cũng như tất cả sự kiện đã được cài đặt cho ứng dụng.

Danh sách trigger

Định dạng dữ liệu CSV

Tại mục Định dạng dữ liệu CSV , bạn có thể quyết định cách dữ liệu được trình bày trong file CSV. Mỗi giá trị bạn nhập vào đây sẽ được sử dụng để tạo cột trong file. Bạn có thể sắp xếp hằng số, tham số và trường dữ liệu Adjust để tạo báo cáo theo nhu cầu. Định dạng CSV gồm ba thành phần – trường dữ liệu (placeholder), tham số (parameter) và hằng số (constant). Để chọn dữ liệu đưa vào file CSV, thực hiện các thao tác sau:

 • Chọn Thêm trường dữ liệu để thêm trường dữ liệu vào file CSV. Dữ liệu người dùng sẽ được điền vào các trường dữ liệu này. Xem danh sách trường dữ liệu của Adjust để biết thêm thông tin.

 • Chọn Thêm tham số để thêm dữ liệu tùy chỉnh vào file CSV. Bạn có thể sử dụng mọi tham số mà bạn đã thiết lập sẵn trong Adjust SDK.

 • Chọn Thêm hằng số để thêm hằng số vào file CSV. Đây là các giá trị tĩnh và sẽ xuất hiện — theo đúng như cách bạn nhập — tại mọi hàng của file CSV. Hằng số là các dữ liệu cần cho phân tích, ví dụ internal app ID. Bạn không được để trống ("Null").

Giá trị bạn nhập không nên chứa các ký tự đặc biệt sau: ,[].

Lưu cài đặt

Chọn Lưu và áp dụng để lưu cài đặt cloud storage. Nếu bạn chọn Live ở tính năng gửi dữ liệu, Adjust sẽ tải dữ liệu CSV lên storage bucket của bạn mỗi giờ một lần.