Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt project trên Google Cloud Storage

Bạn có thể sử dụng giải pháp Cloud storage upload của Adjust để dữ liệu thô được tự động gửi lên Google Cloud Storage. Vui lòng cài đặt project trên Google Cloud Console, và lưu lại các giá trị sau để cài đặt cloud storage upload cho Google Cloud Storage bucket:

 • File chứa Service Account Key
 • Tên của bucket

Cài đặt project trên Google Cloud Console

 1. Tạo một project hoặc sử dụng project có sẵn.

 2. Tạo một bucket chuyên dụng cho việc xuất dữ liệu Adjust.
  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng bucket có sẵn, thì service key có thể truy cập được các dữ liệu khác trong bucket.

 3. Tạo một Service Account và file chứa Service Account Key.

  • Chọn loại key là JSON.
  • Tạo tài khoản dịch vụ (service account) không có vai trò. Trong bước tiếp theo, bạn cần thiết lập vai trò thích hợp cho tài khoản dịch vụ, chỉ dành cho bucket chuyên dụng.
   Lưu ý: Nếu bạn thiết lập vai trò trong khi đang tạo tài khoản dịch vụ, thì service key sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả bucket và object trong project của bạn.
 4. Chỉnh sửa quyền truy cập bucket để cấp vai trò cho tài khoản dịch vụ.

  • Thêm email của tài khoản dịch vụ là thành viên mới.
  • Đặt Role của Cloud Storage > Storage Admin .