Trường dữ liệu dành cho marketer

Trường dữ liệu (placeholder) là các macro động độc quyền của Adjust, được sử dụng để gửi dữ liệu thô đến máy chủ của bạn qua callback, hoặc đến dịch vụ lưu trữ đám mây qua CSV upload.

Số lượng trường dữ liệu mà bạn có thể thêm vào callback hoặc CSV upload là không giới hạn. Khi cài đặt callback, vui lòng tham khảo danh sách trường dữ liệu đề xuất.

Category
All
Availability
All
Items per page
1-20 of 315 items
Page
of 16