Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kết nối thông tin xác thực của đối tác

Tại mục Kết nối, bạn có thể kết nối Adjust với đối tác để sử dụng thêm dịch vụ báo cáo. Sau khi được kết nối với đối tác, Adjust có thể lấy dữ liệu từ đối tác và đặt dữ liệu này cạnh dữ liệu của Adjust, để bạn có thể đánh giá dữ liệu một cách toàn diện.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Chỉ người dùng tài khoản có quyền Admin, Editor hoặc Custom Editor mới có thể thêm kết nối.
  • Admin có thể vô hiệu hóa hoặc xóa tất cả kết nối.
  • Editor và Custom Editor chỉ có thể vô hiệu hóa hoặc xóa kết nối do họ thêm vào.

Kết nối tài khoản

Có hai cách để kết nối tài khoản đối tác với Adjust. Chọn cách thức kết nối phù hợp với đối tác và loại dịch vụ mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý:
Đối với một số đối tác, đội ngũ Adjust cần tự thiết lập đối tác trước thì bạn mới có thể kích hoạt. Để xem đối tác nào cần được Adjust thiết lập trước, vui lòng xem cột "Khả dụng" trong bảng Kết nối đối tác.Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com) để Adjust giúp bạn cài đặt.

Vui lòng thực hiện các bước sau để kết nối tài khoản.

 1. Tại mục DataWorks, chọn Kết nối.
 2. Chọn Kết nối mới.
 3. Chọn đối tác bạn muốn.
 4. Chọn dịch vụ mà bạn muốn kết nối.
 5. Cung cấp thông tin xác thực của mạng quảng cáo.
 6. Chọn Kết nối.

Tài khoản đã được kết nối với Adjust.

Quản lý kết nối

Thông tin liên quan đến đối tác

Tại mục DataWorks, chọn Kết nối. Trang 'kết nối' sẽ hiển thị thông tin chung về kết nối. Các thông tin đó bao gồm:

 • Tên của đối tác

 • Trạng thái kết nối của tài khoản chính hoặc tài khoản phụ

  • (biểu tượng dấu tích xanh lá) — biểu tượng này cho biết không có lỗi xảy ra với kết nối, tất cả tài khoản của đối tác đều đang trong trạng thái hoạt động.
  • (biểu tượng dấu tích màu vàng) — biểu tượng này cho biết có một hoặc nhiều kết nối đang bị vô hiệu hóa.
  • (biểu tượng lá cờ màu đỏ) — biểu tượng này cho biết có một số tài khoản kết nối xảy ra lỗi. Di chuột lên biểu tượng để xem số lượng tài khoản xảy ra lỗi, sau đó chọn đối tác để xem cụ thể các tài khoản đó.
  • (biểu tượng gạch nối màu xám) — biểu tượng này cho biết tài khoản không hoạt động. Di chuột lên biểu tượng để xem số lượng tài khoản không hoạt động, sau đó chọn đối tác để xem cụ thể các tài khoản đó.
 • Số lượng tài khoản kết nối

 • Trạng thái dịch vụ:

  • OK - Dịch vụ đã được kết nối.
  • Deactivated (Vô hiệu hóa) - Dịch vụ không còn được kết nối. Để kết nối lại dịch vụ, đến trang tài khoản, tại mục Hành động, kích hoạt tài khoản.
  • Partially connected (Kết nối một phần) - Có ít nhất một tài khoản chính hoặc tài khoản phụ bị vô hiệu hóa () hoặc không còn hoạt động ().
  • Available (Khả dụng) - Dịch vụ này có sẵn, nhưng không được kết nối.
  • Unavailable (Không khả dụng) - Đối tác không hỗ trợ dịch vụ này.
  • Error (Lỗi) - Không có dữ liệu. Chọn biểu tượng lá cờ để xem lỗi và biện pháp khắc phục.

Thông tin về tài khoản

Chọn một đối tác hoặc chọn biểu tượng để xem thông tin về tài khoản mà bạn đã kết nối. Các thông tin đó bao gồm:

 • Tên tài khoản

  • Nếu tài khoản có tài khoản phụ, chọn biểu tượng bên cạnh tên tài khoản để xem tài khoản phụ. Các tài khoản phụ sẽ xuất hiện ngay trên nền tảng sau khi bạn kết nối tài khoản chính.
 • Trạng thái kết nối của tài khoản chính hoặc tài khoản phụ

  • (biểu tượng dấu tích xanh lá) — biểu tượng này cho biết không có lỗi xảy ra với kết nối, tài khoản đang trong trạng thái hoạt động.
  • (biểu tượng lá cờ màu đỏ) — biểu tượng này cho biết tài khoản xảy ra lỗi. Một banner sẽ xuất hiện cho biết loại lỗi và biện pháp khắc phục.
  • (biểu tượng gạch nối màu xám) — biểu tượng này cho biết tài khoản không hoạt động.
 • Ngày tạo kết nối.

 • Trạng thái dịch vụ:

  • OK - Dịch vụ đã được kết nối.
  • Deactivated (Vô hiệu hóa) - Dịch vụ không còn được kết nối. Để kết nối lại dịch vụ, tại mục Hành động, kích hoạt tài khoản.
  • Partially connected (Kết nối một phần) - Có ít nhất một tài khoản chính hoặc tài khoản phụ bị vô hiệu hóa () hoặc không còn hoạt động ().
  • Available (Khả dụng) - Dịch vụ này có sẵn, nhưng không được kết nối. Để kết nối dịch vụ, thực hiện theo hướng dẫn tại phần Kết nối tài khoản.
  • Unavailable (Không khả dụng) - Đối tác không hỗ trợ dịch vụ này.
  • Error (Lỗi) - Không có dữ liệu. Chọn biểu tượng lá cờ để xem lỗi và biện pháp khắc phục.

Các tác vụ có thể thực hiện

 • Thêm tài khoản quảng cáo cho đối tác - Chọn Kết nối mới, sau đó thực hiện theo hướng dẫn tại phần Kết nối tài khoản.

 • Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa kết nối - Gạt nút bật/tắt để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa kết nối.

  • Kết nối hoạt đông - Kết nối trong trạng thái 'hoạt động' là kết nối đã được nhập thông tin xác thực hợp lệ và đã được kích hoạt tại mục Hành động. Khi kết nối hoạt động, Adjust có thể lấy dữ liệu từ tài khoản.
  • Kết nối không hoạt động - Kết nối trong trạng thái 'không hoạt động' là kết nối đã bị vô hiệu hóa tại mục Hành động. Khi kết nối không hoạt động, Adjust không thể lấy dữ liệu từ tài khoản.
 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dịch vụ khỏi kết nối - Chọn (biểu tượng xóa) để xóa kết nối. Sau đó, kết nối dịch vụ bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tại phần Kết nối tài khoản.

 • Làm mới danh sách tài khoản phụ - Nếu tài khoản có tài khoản phụ, chọn để làm mới danh sách.