Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt chiến dịch trên Campaign Lab

Để xử lý công việc hằng ngày liên quan đến cài đặt và duy trì chiến dịch marketing, bạn có thể sử dụng Campaign Lab của Adjust. Campaign Lab cung cấp thông tin tổng quan về tất cả chiến dịch, từ chiến dịch trả phí (paid) đến chiến dịch tự nhiên (organic).

Bạn có thể sử dụng Guided setup (Cài đặt có hướng dẫn) của Adjust để thêm đối tác marketing và chọn dữ liệu mà Adjust có thể chia sẻ với đối tác đó. Bạn còn có thể tạo các công cụ sau cho chiến dịch:

  • Liên kết dành cho lượt click và lượt hiển thị
  • Mã QR
  • Deep link
  • Smart banner

Bắt đầu

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Campaign Lab để cài đặt mạng quảng cáo (network) và liên kết tùy chỉnh (custom link) cho các loại chiến dịch khác nhau.

Đối tác đo lường của Adjust

Adjust tích hợp với hàng ngàn đối tác, bao gồm mạng quảng cáo, nền tảng bên phía có nhu cầu (DSP), nhà cung cấp dịch vụ phân tích, đơn vị liên kết (affiliate), cùng nhiều đối tác khác. Chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về từng đối tác, và dẫn đường link đến các hướng dẫn chi tiết hơn để bạn có thể cài đặt chiến dịch với đối tác đó.

Nếu hiện bạn không làm việc với đối tác marketing nào, mà tự chạy chiến dịch qua các nền tảng sẵn có như email hoặc trang cá nhân trên mạng xã hội, hoặc hợp tác với người có sức ảnh hưởng (influencer), thì bạn có thể tạo liên kết tùy chỉnh trên Campaign Lab để quản lý các chiến dịch này.

Mạng quảng cáo

Mạng quảng cáo là đơn vị trung gian giữa người làm marketing – người có nhu cầu chạy quảng cáo, với nhà phát hành quảng cáo – đơn vị cung cấp không gian quảng cáo (ad inventory). Mạng quảng cáo chịu trách nhiệm đặt thầu không gian quảng cáo, và đảm bảo quảng cáo tiếp cận được với khách hàng tiềm năng.

Khi làm việc với mạng quảng cáo, Adjust sử dụng một trong hai tích hợp sau

  • Tích hợp tự dựng (custom built integration) giữa Adjust và mạng quảng cáo - Bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu đến từ tất cả nguồn phân bổ (bao gồm dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo khác và dữ liệu tự nhiên) hoặc chỉ chia sẻ dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo đó. Các thông tin có thể giúp nhận diện nguồn phân bổ của dữ liệu, chẳng hạn như network_name hoặc campaign_name, sẽ không được chia sẻ cho mạng quảng cáo.
  • Tích hợp động (dynamic integration) - Gán callback URL vào liên kết của Adjust để chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo. Bạn chỉ có thể chia sẻ dữ liệu đã được phân bổ cho mạng quảng cáo đó.

Bất kể Adjust tích hợp với mạng quảng cáo theo cách nào, bạn đều có thể triển khai chiến dịch nhanh với đối tác đó qua Guided setup trên Campaign Lab.

Đối tác phân tích (analytics partner)

Đối tác phân tích có tích hợp tự dựng với Adjust.

Đối tác phân tích không khởi chạy chiến dịch có mục đích là tăng lưu lượng truy cập hay lưu lượng tương tác. Do đó, lượt cài đặt không bao giờ được phân bổ cho các đối tác này.

Thay vào đó, họ sử dụng dữ liệu cho mục đích phân nhóm người dùng và phân tích thông tin. Cho nên, Adjust có thể cần chia sẻ dữ liệu phân bổ cho các đối tác này.

Mạng tự phân bổ (SAN)

Mạng tự phân bổ (self-attributing network, SAN) là mạng phát quảng cáo trên chính nền tảng của mình. SAN vừa là nhà phát hành quảng cáo vừa là mạng quảng cáo, do đó có thể tự đo lường lượt chuyển đổi (conversion).

Adjust sử dụng lệnh gọi API (thay vì liên kết) để gửi thông tin đến SAN.

Cơ chế phân bổ với SAN:

  1. Adjust SDK ghi lại một lượt cài đặt hoặc một phiên truy cập.
  2. Adjust chia sẻ lượt cài đặt hoặc phiên truy cập đó cho SAN qua API.
  3. Nếu nhận diện được hoạt động, thì SAN tự phân bổ (self-attribution) hoạt động đó cho lượt tương tác xảy ra trên nền tảng của mình; bằng cách gửi dữ liệu về lượt tương tác cuối cùng đến Adjust.
  4. Sau đó, Adjust sử dụng dữ liệu tương tác của tất cả mạng quảng cáo (bao gồm SAN và non-SAN) để phân bổ lượt cài đặt cho nguồn tương tác cuối cùng.

SAN campaign manager

SAN campaign manager thay mặt khách hàng khởi chạy chiến dịch trên nền tảng SAN. Adjust chỉ chia sẻ cho SAN campaign manager dữ liệu đã được phân bổ cho chiến dịch của họ. Để SAN campaign manager có thể nhận được dữ liệu này, khách hàng cần thêm từ khóa nhất định vào tên chiến dịch trên Campaign Lab.