Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Đề xuất trường dữ liệu cho callback

Adjust đề xuất một số trường dữ liệu mà bạn nên thêm vào callback. Các trường dữ liệu này cung cấp thông tin quan trọng về các loại hoạt động, giúp bạn phân tích dữ liệu thuận lợi hơn.

Xem danh sách trường dữ liệu đề xuất theo từng loại hoạt động: