Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Global callback

Global callback là callback chính bao gồm mọi điểm dữ liệu mà Adjust đo lường.

Global callback được kích hoạt cùng với bất kỳ callback nào mà bạn cài đặt cho sự kiện. Vì vậy, nếu bạn đặt lệnh global callback bên cạnh một callback khác ở cấp sự kiện in-app, thì Adjust sẽ kích hoạt hai callback: một chứa dữ liệu được yêu cầu trong global callback, một chứa dữ liệu được yêu cầu trong callback sự kiện in-app.

Bên dưới là các trường dữ liệu cơ bản nhất dành cho global callback. Ví dụ, nếu bạn muốn nhận dữ liệu về lượt cài đặt, phiên truy cập, và sự kiện in-app, thì global callback cần bao gồm các trường dữ liệu được đề xuất trong các bài viết riêng về các hoạt động này.

Trường dữ liệu đề xuất

Trường dữ liệuMô tảVí dụ
{activity_kind}Trường dữ liệu cho biết loại điểm dữ liệu (chẳng hạn như lượt hiển thị, lượt click, lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối, phiên truy cập, v.v.)phiên truy cập
{event}Trường dữ liệu cho biết event token của sự kiệnbkrfgq
{event_name}Trường dữ liệu cho biết tên của sự kiện in-app (dựa theo tên của sự kiện trên AppView)signup
Lưu ý:
Vì tên sự kiện trên AppView có thể dễ dàng được chỉnh sửa, nên trường dữ liệu {event_name} chỉ nên được sử dụng dưới dạng human-readable label. Ngược lại, event token là mã cố định, nên có thể dùng làm mã định danh tham chiếu trong báo cáo.

Ví dụ về callback

Callback URL (cùng trường dữ liệu)Chưa mã hóa (không sử dụng khi chưa mã hóa)
Callback URL (đã được điền giá trị)
https://serverendpoint.com/mobile_attribution?gps_adid={gps_adid}&idfa={idfa}&idfv={idfv}&adid={adid}&tracker_token={link_token}&tracker_name={link_name}&app_name={app_name}&activity_kind={activity_kind}&created_at={created_at}&event_token={event}&event_name={event_name}

Các trường dữ liệu khác

Chúng tôi đề xuất bạn thêm các trường dữ liệu sau vào tất cả callback URL. Các trường dữ liệu này cung cấp thông tin cơ bản giúp nhận diện ứng dụng, liên kết, điểm dữ liệu và thiết bị.

Trường dữ liệuMô tảVí dụ
{gps_adid}Google Play Store advertising ID (chỉ áp dụng với Android)38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d
{idfa}ID dành cho nhà quảng cáo (advertiser) (chỉ áp dụng với iOS)8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707
{idfv}ID dành cho nhà cung cấp (vendor) (chỉ áp dụng với iOS)CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4
{adid}Adjust device ID18546f6171f67e29d1cb983322ad1329
{tracker}Adjust link tokenabc123
{tracker_name}Tên của liên kết trên Campaign LabNetwork1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en
{app_name}Tên của ứng dụngMyApp
{activity_kind}Trường dữ liệu này giúp xác định các điểm dữ liệu sau: lượt hiển thị, lượt click, lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối, tái phân bổ bị từ chối, phiên truy cập, tái phân bổ, lượt gỡ cài đặt, lượt cài đặt lại, lượt cài đặt lại_tái phân bổ, phân bổ đã cập nhật, sự kiện in-app hay chi phí quảng cáo (cost_updated)rejected_reattribution
{created_at}Dấu thời gian ghi nhận thời điểm điểm dữ liệu xảy ra1404214665