Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Đo lường chi phí quảng cáo Unity Ads

Adjust có tích hợp API với Unity Ads, nên có thể thu thập dữ liệu chi phí quảng cáo (ad spend) của Unity Ads. Sau khi thêm thông tin tài khoản Unity vào mục Kết nối, bạn cần cấp cho Adjust quyền thu thập dữ liệu Unity.

Chuyển sang Unity API mới

Kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024, Adjust sẽ ngừng thu thập dữ liệu chi phí quảng cáo thông qua Advertising Reporting API v1. Adjust sẽ chuyển qua sử dụng Unity Advertising Statistics API v2.0 để thu thập dữ liệu chi phí quảng cáo của tài khoản Unity.

Để không làm gián đoạn hoạt động đo lường, bạn cần thực hiện các thay đổi sau trên nền tảng Adjust.

1. Lấy thông tin tài khoản trên Unity

Để Adjust có thể thu thập dữ liệu thông qua API v2.0, bạn cần cung cấp lại thông tin tài khoản; các thông tin tài khoản xưa được cung cấp cho API v1 không còn phù hợp. Bạn có thể tìm thấy các thông tin cần thiết trên Unity dashboard.

Thông tin tài khoản UnityVí dụ
Organization Core ID5773102414648
Service Account Secret Keya0X_cqHiXH4ABPS1Qr9TCy6EJdvG8ql5
Service Account Key IDb0de73b1-b3ad-4175-bf9b-4913a0ff83ec

Lấy Organization core ID

Để lấy Organization core ID , thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập tài khoản Unity Cloud.
 2. Ở thanh menu bên tay trái, chọn Grow (Unity Ads User Acquisition) .
 3. Chọn Organization settings .
 4. Sao chép Organization core ID .

Tạo Service Account, sau đó thu thập Key ID và Secret key

Để lấy Key ID and Secret Key ID , bạn cần tạo một Service Account trên Unity Ads dashboard. Unity đề xuất bạn tạo tài khoản mới. Chọn Advertise Stats API MMP Viewer làm Organization Role cho Service Account.

Đăng nhập tài khoản Unity Cloud. Tại mục Unity Cloud Grow, chọn API Management. Chọn đường link để đi tới Service Account.

1/6

Để tạo Service Account, sau đó thu thập Key IDSecret Key , thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập tài khoản Unity Cloud.
 2. Tại mục Unity Cloud Grow, chọn API Management.
 3. Chọn đường link để đi tới Service Account.
 4. Chọn + NEW để tạo tài khoản mới.
 5. Tại mục Keys, chọn + Add key để tạo key cho Service Account.
 6. Sao chép rồi lưu Key IDSecret key.
 7. Tại mục Organization roles, chọn + Manage organization roles để thêm vai trò cho Service Account.
 8. Tại menu Grow, thêm vai trò Advertise Stats API MMP Viewer cho Service Account.

2. Nhập thông tin tài khoản Unity vào mục Kết nối

Để Adjust có thể thu thập dữ liệu thông qua API v2.0, bạn cần kết nối thông tin tài khoản Unity với Adjust tại mục Kết nối.

Quan trọng:
 • Kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024, bạn sẽ không còn truy cập hoặc chỉnh sửa được đối tác Unity Ads Reporting , Adjust cũng không còn thu thập dữ liệu chi phí của đối tác này.

  Adjust sẽ chuyển qua sử dụng Unity Advertising Statistics API v2.0 để thu thập dữ liệu của đối tác Unity Ads Management . Tên của đối tác này tại mục Kết nối sẽ được đổi thành Unity Ads.

 • Từ đây đến ngày 28 tháng 5 năm 2024, để Adjust có thể tiếp tục thay bạn thu thập dữ liệu chi phí quảng cáo của Unity, bạn cần:

  • Đổi thông tin tài khoản được lưu tại mục Kết nối từ Unity Ads Reporting sang Unity Ads Management .
  • Kích hoạt dịch vụ Ad Spend cho Unity Ads Management .
  • Không thêm kết nối mới cho Unity Ads Reporting .

Để kết nối tài khoản, thực hiện các bước sau.

 1. Tại mục DataWorks , chọn Kết nối.
 2. Chọn Kết nối mới.
 3. Chọn Unity Ads Management .
 4. Tại mục Services, chọn Ad spend .
 5. Nhập thông tin tài khoản mà bạn vừa lấy từ Unity dashboard.
 6. Chọn Kết nối.