Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cập nhật giá trị chuyển đổi cho sự kiện S2S

Nếu bạn có sử dụng máy chủ của mình để ghi lại sự kiện, thì có thể chuyển tiếp sự kiện đến Adjust dưới dạng sự kiện server-to-server (S2S). Adjust sẽ hỗ trợ bạn đo lường giá trị chuyển đổi (conversion value) cho cả sự kiện S2S này, bên cạnh sự kiện do Adjust SDK tự ghi lại.

Dựa trên cách bạn cấu hình giá trị chuyển đổi, Adjust sẽ liên kết sự kiện với giá trị chuyển đổi. Adjust SDK hoặc ứng dụng của bạn sẽ gửi các cập nhật giá trị chuyển đổi đến Apple.

Mẹo:
Adjust đề xuất sử dụng sự kiện SDK cho SKAdNetwork. Vì SKAdNetwork là hệ thống phía máy khách (client-side system), do đó sự kiện do Adjust SDK theo dõi sẽ nhất quán hơn.

Cơ chế hoạt động

Sự kiện S2S được chuyển tiếp theo ba bước sau:

  1. Máy chủ của bạn ghi lại một sự kiện và chuyển tiếp sự kiện đến Adjust dưới dạng sự kiện S2S.
  2. Adjust backend tính giá trị chuyển đổi.
  3. Adjust gửi giá trị chuyển đổi đến máy chủ của bạn dưới dạng phản hồi S2S (S2S response).

Phương án không đồng bộ

Adjust backend không thể tự khởi tạo kết nối với Adjust SDK. Nếu bạn chọn phương án không đồng bộ, thì Adjust backend sẽ chờ cho đến khi nhận được yêu cầu (request) từ Adjust SDK. Sau khi nhận được yêu cầu, Adjust backend sẽ gửi lại giá trị chuyển đổi đã được cập nhật qua phản hồi (response).

Để sử dụng phương án này, bạn cần triển khai Adjust SDK trên ứng dụng.

  1. Máy chủ của bạn ghi lại một sự kiện và gửi sự kiện đến Adjust dưới dạng sự kiện S2S.

  2. Adjust backend sử dụng sự kiện S2S hoặc bất kỳ hoạt động có sẵn nào khác để tính giá trị chuyển đổi.

    • Nếu giá trị chuyển đổi mới lớn hơn giá trị chuyển đổi hiện đang được lưu trong Adjust backend, thì Adjust backend sẽ cập nhật giá trị chuyển đổi.
  3. Nếu cần, Adjust SDK sẽ gửi một yêu cầu ngẫu nhiên và không liên quan đến Adjust backend (ví dụ, người dùng kích hoạt một phiên truy cập SDK hoặc sự kiện SDK).

  4. Adjust backend sẽ tính lại giá trị chuyển đổi như ở bước 2, và gửi giá trị chuyển đổi đang được lưu đến Adjust SDK qua phản hồi.

  5. Adjust SDK cập nhật giá trị chuyển đổi thông qua SKAdNetwork.

Ở phương án không đồng bộ, bạn không thể giao tiếp với ứng dụng theo thời gian thực, bởi vì không có bất kỳ kết nối nào được khởi tạo.

Lưu ý:
Adjust mặc định sử dụng phương án không đồng bộ khi bạn quản lý giá trị chuyển đổi trên Adjust dashboard.