Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tích hợp SKAdNetwork với đối tác

Adjust hỗ trợ một số tích hợp đối tác liên quan đến dữ liệu SKAdNetwork. Các tích hợp này cho phép mạng quảng cáo (network) chia sẻ với Adjust một postback, trong đó chứa thông tin từ SKAdNetwork payload, cũng như siêu dữ liệu bổ sung hay dữ liệu chiến dịch khả dụng.

Adjust hiện hỗ trợ tích hợp (mọi phiên bản SKAdNetwork) với các đối tác sau.

 • Mintegral
 • Mobupps
 • Moburst
 • MOLOCO
 • MAF
 • myTarget
 • Nativex
 • Nend
 • Outbrain
 • Pangle
 • Persona.ly
 • Reddit
 • Remerge
 • RevX
 • Smadex
 • SmartNews
 • Snapchat (Tìm hiểu thêm về tích hợp)
 • SpykeMedia
 • Tapjoy
 • The Trade Desk
 • TikTok
 • Twitter
 • Unicorn
 • Unity Ads
 • Vungle
 • WidenAD
 • Yahoo Display Network
 • Yandex
 • Yeahmobi
 • YouAppi
 • ZinkAds
 • Zucks

Tính khả dụng của dữ liệu

Một số đối tác không thể gửi cho Adjust toàn bộ SKAdNetwork payload bởi vì họ có hạn chế riêng trong nội bộ. Hay nói cách khác, một số dữ liệu có thể không có trên Datascape hoặc trong raw data export. Vui lòng xem các trường dữ liệu bên dưới để biết bạn có thể yêu cầu dữ liệu nào qua raw data export.

Siêu dữ liệu và thông tin chiến dịch của đối tác

Vui lòng sử dụng bảng bên dưới để xem thông tin cấp chiến dịch (campaign-level) và siêu dữ liệu bổ sung được chia sẻ với Adjust.

Dữ liệu trên SKAdNetwork Payload

Dữ liệu SKAdNetwork được cung cấp qua trường dữ liệu (placeholder) chứa tiền tố sk_. Phần lớn đối tác có thể nhận và chuyển tiếp dữ liệu này đến Adjust. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, thông tin này không khả dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết về loại dữ liệu mà một số đối tác không thể chia sẻ.

Meta

Google Ads

IronSource

Snap

Twitter

Unity