Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Conversion Hub

A banner graphic for the Adjust Conversion Hub.

Conversion Hub của Adjust cung cấp mọi công cụ cần thiết để tạo biểu đồ giá trị chuyển đổi (conversion value mapping). Conversion Hub phù hợp với cả nhà quảng cáo mới sử dụng SKAdNetwork và nhà quảng cáo đã sử dụng thành thạo SKAdNetwork.

  • Nhiều mô hình cài đặt, phù hợp với kinh nghiệm của bạn với SKAdNetwork
  • Mô hình dự đoán Adjust, đề xuất loại biểu đồ liên kết phù hợp với ứng dụng
  • Biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi, giúp bạn đạt được các mục tiêu đo lường

Tổng quan

Bắt đầu

  1. Tổng quan Conversion Hub - xem biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi, và thay đổi cài đặt dựa trên kết quả phân phối hoạt động.
  2. Cài đặt thông minh (Smart setup) – Adjust sẽ tự tạo biểu đồ cho ứng dụng dựa trên dữ liệu lịch sử và hiểu biết của Adjust về phân khúc hoạt động của ứng dụng. Adjust sử dụng công nghệ machine learning để tạo biểu đồ phù hợp nhất với ứng dụng.
  3. Cài đặt nâng cao (Advanced setup) – Bạn có thể tạo biểu đồ riêng để đo lường đúng dữ liệu bạn cần. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo biểu đồ có sẵn trên Conversion Hub hoặc tải biểu đồ (định dạng CSV) lên nền tảng.