Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Hướng dẫn nhanh cách triển khai chiến dịch SKAN

Adjust SDK cung cấp hỗ trợ tích hợp dành cho SKAdNetwork. Các tính năng của SKAdNetwork sẽ được bật mặc định. Hay nói cách khác, Adjust sẽ tự động chạy phân bổ SKAdNetwork ngay khi SDK được khởi chạy, đồng thời cập nhật giá trị chuyển đổi (conversion value). Nếu bạn không muốn sử dụng Adjust SDK để chạy SKAdNetwork, thì bạn có thể tắt chức năng này đi.

1. Cài đặt SKAdNetwork trong Adjust SDK

Phiên bản SDK

Adjust hỗ trợ tất cả phiên bản SKAdNetwork. Bạn chỉ cần đảm bảo chọn đúng phiên bản Adjust SDK tương thích với phiên bản SKAN mà bạn đang sử dụng để chạy chiến dịch quảng cáo.

Phiên bản tương thích với SKAN 3: Adjust SDK v.4.23.0 trở lên

Phiên bản tương thích với SKAN 4: Adjust SDK v.4.33.0 trở lên

Development framework

Hỗ trợ của Adjust dành cho SKAdNetwork hoạt động trên tất cả development framework mà có chạy trên thiết bị iOS. Nhà phát triển có thể tham khảo các hướng dẫn bên dưới để cài đặt SKAdNetwork trong Adjust SDK:

  1. Tải và cài đặt Adjust SDK

⚙️ iOS / Unity / Cordova / Flutter / Titanium / Corona / Cocos2d-x / React Native

  1. Chọn nền tảng và làm theo hướng dẫn để cài đặt SKAdNetwork:

📖 iOS / Unity / Cordova / Flutter / Titanium / Corona / Cocos2d-x / React Native

Hỗ trợ sự kiện S2S

Nếu bạn không muốn sử dụng Adjust SDK mà muốn dùng máy chủ của mình để ghi lại sự kiện ứng dụng, thì Adjust có cung cấp tùy chọn chuyển tiếp, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để gửi sự kiện mà bạn đã ghi lại đến Adjust dưới dạng sự kiện server-to-server. Adjust sẽ hỗ trợ bạn đo lường giá trị chuyển đổi (conversion value) cho sự kiện S2S này, bên cạnh sự kiện do Adjust SDK tự ghi lại.

Xem thêm hỗ trợ của Adjust liên quan đến cập nhật giá trị chuyển đổi cho sự kiện S2S.

2. Xác minh App ID

Apple sử dụng App ID để nhận dạng ứng dụng trên App Store. App ID của từng ứng dụng là duy nhất. SKAdNetwork postback chứa App ID , nhưng không chứa Bundle ID . Adjust cần xác minh chủ sở hữu ứng dụng để có thể gán SKAdNetwork callback cho ứng dụng. Nếu App ID không được xác minh, thì Adjust không thể báo cáo chính xác kết quả SKAdNetwork. Bạn cần xác minh App ID để có thể sử dụng tính năng SKAdNetwork cùng Adjust.

Quan trọng:
Nếu App ID không được xác minh, thì bạn không thể sử dụng giải pháp của Adjust dành cho SKAdNetwork.

Yêu cầu

  • Tính năng xác minh ID được cung cấp cho tất cả ứng dụng iOS và cho tất cả tài khoản.
  • Chỉ Editor và Admin mới có thể gửi yêu cầu xác minh App ID.

Bạn cần xác minh App ID của từng ứng dụng iOS. Để xác minh App ID trên Adjust dashboard, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt SKAdNetwork cho ứng dụng iOS.

3. Cài đặt giá trị chuyển đổi trên Conversion Hub

SKAdNetwork sử dụng giá trị chuyển đổi để cung cấp thông tin về tương tác của người dùng, bất kể trạng thái đồng ý (consent status) của người dùng trên cơ chế ATT. Khi cài đặt giá trị chuyển đổi, bạn có thể liên kết giá trị này với các mức doanh thu hoặc sự kiện người dùng (user event) khác nhau.

Conversion Hub của Adjust cung cấp các chế độ cài đặt khác nhau; tùy vào kinh nghiệm của bạn với SKAdNetwork, bạn có thể chọn chế độ cài đặt phù hợp. Nếu bạn không chắc nên sử dụng chế độ nào thì có thể sử dụng mô hình dự đoán, mô hình này sẽ giúp bạn chọn biểu đồ liên kết phù hợp với ứng dụng.

Vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau:

4. Sử dụng tích hợp đối tác SKAN

Với tích hợp đối tác SKAN (SKAN partner integrations) của Adjust, mạng quảng cáo có thể gửi postback — chứa thông tin lấy từ SKAdNetwork payload, cũng như dữ liệu chiến dịch và siêu dữ liệu khác — đến Adjust.

Để chia sẻ dữ liệu cho đối tác SKAN, thực hiện các bước sau trên nền tảng Adjust:

  1. Cài đặt biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi trên Conversion Hub.
  2. Cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu và liên kết sự kiện trên Campaign Lab.

Sau khi bạn cài đặt xong, Adjust sẽ tự động chia sẻ biểu đồ liên kết của bạn với đối tác, thông qua CV Mapping API.

Quan trọng:
Một số đối tác sử dụng endpoint riêng và/hoặc yêu cầu cài đặt thêm trước khi có thể chia sẻ dữ liệu cho Adjust. Đọc kỹ hướng dẫn cài đặt của Facebook và Google Ads nếu bạn chạy chiến dịch SKAN trên hai đối tác này.

5. Kiểm tra báo cáo dữ liệu SKAN

Trực quan hóa và phân tích dữ liệu SKAdNetwork trên SKAN dashboard của Datascape. Bạn có thể cài đặt raw data export để lấy dữ liệu về máy chủ BI.

Với chỉ số SKAN của Adjust, bạn có thể nhận được các thông tin cực kỳ chi tiết về chiến dịch SKAN.