Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Lịch sử tài khoản

Admin có thể xem lịch sử hoạt động của người dùng tài khoản tại mục Lịch sử tài khoản . Mỗi hoạt động bao gồm các thông tin sau: ngày xảy ra, thời điểm xảy ra và các thông tin quan trọng khác.

Để truy cập mục Lịch sử tài khoản:

  1. Di chuột đến biểu tượng (biểu tượng Hồ sơ).
  2. Chọn Cài đặt tài khoản.
  3. Chọn tab Lịch sử tài khoản.

Tìm kiếm và sắp xếp lịch sử tài khoản

Bạn có thể sử dụng trường Tìm kiếm lịch sử để tìm một số hoạt động nhất định. Bạn có thể thêm từ khóa là tên của người dùng hoặc từ mô tả.

Bạn cũng có thể sắp xếp lịch sử tài khoản theo Ngày. Để sắp xếp danh sách, chọn (Sắp xếp).

Adjust còn cung cấp thêm 'công cụ chọn ngày', để bạn có thể xem lịch sử tài khoản theo một khung thời gian cụ thể. Vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Chọn 'công cụ chọn ngày'
  2. Chọn khung thời gian. Bạn có thể:
    • Sử dụng khung thời gian có sẵn.
    • Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên lịch.
Use a date picker to specify a time frame for results.

Xem lịch sử thay đổi

Tại mục Lịch sử tài khoản, bạn có thể xem tất cả thay đổi đã được thực hiện trên tài khoản. Bạn có thể xem thay đổi của từng ứng dụng (chẳng hạn như tạo liên kết) hoặc thay đổi của toàn tài khoản (như thêm hoặc xóa người dùng).

Ngày và thời điểm tại mục Lịch sử tài khoản sẽ được định dạng theo múi giờ mà bạn đã chọn.

Chọn (Xem thay đổi) để mở rộng hàng và xem thêm các thông tin liên quan đến hoạt động.

A screenshot of the before and after view of a change within your Account History in the dashboard.