Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Assists

Lượt trợ giúp (assist) đóng vai trò xâu chuỗi toàn bộ hành trình của người dùng. Lượt trợ giúp là các lượt tương tác quảng cáo đã góp phần dẫn đến quyết định của người dùng: cài ứng dụng. Bằng cách phân tích lượt trợ giúp, bạn có thể đánh giá tác động của toàn phễu marketing. Việc biết được các điểm chạm (touch point) mà người dùng đã tương tác trước khi cài ứng dụng, còn giúp bạn có thêm thông tin để điều chỉnh chiến lược quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về cách lập báo cáo về lượt trợ giúp (assists report) trên Assists dashboard.

Cơ chế hoạt động

Trong quy trình phân bổ, Adjust sẽ xem xét nhiều điểm dữ liệu trước khi phân bổ một nguồn quảng cáo cho một lượt cài đặt (ghi nhận rằng nguồn đó có tác động lớn nhất lên quyết định cài ứng dụng). Adjust sẽ xem xét tất cả lượt tương tác xảy ra trong khung thời gian phân bổ (attribution window).

Đôi khi, có nhiều lượt tương tác xảy ra quanh một lượt cài đặt. Do vậy nếu chỉ xem xét lượt tương tác được phân bổ, thì khó có thể đánh giá toàn diện vấn đề. Vì lẽ đó, Adjust đã quyết định chia lượt cài đặt thành hai nhóm: lượt cài đặt được trợ giúp (assisted install) và lượt cài đặt không được trợ giúp (non-assisted install).

Với dữ liệu về lượt trợ giúp, bạn không chỉ biết được lượt tương tác nào đã mang về lượt cài đặt, mà còn xác định được người dùng đã tương tác với quảng cáo nào trước đó. Dữ liệu về lượt trợ giúp đem đến bức tranh toàn cảnh: yếu tố nào có thể tác động đến hành vi của người dùng.

Lượt cài đặt được trợ giúp

Lượt cài đặt được trợ giúp (assisted install) nghĩa là: người dùng đã thực hiện nhiều tương tác với nhiều quảng cáo trước khi cài ứng dụng, và các lượt tương tác này đều đủ điều kiện phân bổ. Lượt tương tác trợ giúp (assisting engagement) có thể là một lượt click hoặc một lượt hiển thị, nhưng phải xảy ra trong khung thời gian phân bổ.

Lượt cài đặt không được trợ giúp

Lượt cài đặt không được trợ giúp (non-assisted install) nghĩa là: người dùng tương tác với một quảng cáo và cài ứng dụng, lượt tương tác đó được phân bổ, và trước đó, người dùng không tương tác với bất kỳ quảng cáo nào khác (trong khung thời gian phân bổ). Vì người dùng tự nhiên (organic user) không có bất kỳ tương tác nào với liên kết, nên nguồn tự nhiên không được xem là kênh trợ giúp cho lượt cài đặt.

Lượt trợ giúp và mạng tự phân bổ (SAN)

Đối với mạng tự phân bổ (self-attributing network), Adjust sử dụng lệnh gọi API (thay vì liên kết) để gửi thông tin đến mạng. Với từng phiên truy cập mà SDK ghi nhận được, Adjust sẽ gửi dữ liệu đó đến SAN. Nếu nhận diện được hoạt động, thì SAN sẽ tự phân bổ (self-attribution) hoạt động đó cho lượt tương tác xảy ra trên nền tảng của mình; bằng cách gửi dữ liệu về lượt tương tác cuối cùng đến Adjust. Adjust sử dụng dữ liệu tương tác của tất cả mạng quảng cáo (bao gồm SAN và non-SAN) để phân bổ lượt cài đặt cho nguồn tương tác cuối cùng.

Vì quy trình phân bổ cho SAN khác với quy trình phân bổ cho các kênh thông thường, nên Adjust sẽ cung cấp dữ liệu trợ giúp (assist data) theo các mức độ khác nhau.

Cung cấp đầy đủ dữ liệu về hoạt động trợ giúp của kênh khác đối với SAN

Với Assists dashboard, bạn có thể biết chính xác SAN nào đang được các mạng quảng cáo khác trợ giúp. Nhờ đó bạn có thể so sánh đóng góp của các mạng quảng cáo trong việc tạo ra các lượt tương tác trợ giúp cho SAN (các lượt tương tác dẫn người dùng đến nền tảng SAN, tương tác với quảng cáo trên nền tảng SAN rồi cài ứng dụng).

Không cung cấp dữ liệu về lượt tương tác trợ giúp đến từ chính SAN

Adjust không thể cung cấp thông tin về số lượt tương tác trợ giúp do chính SAN thực hiện. Vì chỉ nhận được dữ liệu tự phân bổ từ SAN, nên Adjust không thể biết được các lượt tương tác đã xảy ra trước đó trên nền tảng SAN. Do vậy, Adjust không thể ghi nhận các lượt tương tác có thể đã đóng vai trò trợ giúp cho lượt cài đặt được phân bổ.

Cung cấp giới hạn dữ liệu về lượt tương tác trợ giúp của SAN đối với kênh khác

Không phải lúc nào Adjust cũng chấp nhận kết quả tự phân bổ của SAN. Nếu một mạng khác có lượt tương tác đủ điều kiện hơn, thì chúng tôi sẽ phân bổ lượt cài đặt cho mạng đó. Lúc này, chúng tôi sẽ từ chối kết quả tự phân bổ của SAN, và báo cáo lượt tương tác trên SAN thành dữ liệu trợ giúp (assist data).

Thuật ngữ chính

Kênh được phân bổ / Kênh được trợ giúp

Kênh trợ giúp

Lượt tương tác trợ giúp