Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cách thức hoạt động của các trường dữ liệu iOS và chỉ số IOS cũ

Các thay đổi đối với Limit Ad Tracking (LAT) KPI

Apple đã dừng hỗ trợ tính năng Limit Ad Tracking (LAT) sau khi iOS 14 được triển khai. Nếu bạn không cập nhật phiên bản SDK mới nhất (có hỗ trợ iOS 14), thì Adjust sẽ xử lý cài đặt LAT dựa trên việc ứng dụng có nhận được mã IDFA hay không. Nếu ứng dụng không nhận được mã IDFA, mà chỉ nhận được một chuỗi các số 0, thì LAT sẽ được xem là đang BẬT.Adjust đã thay đổi cách thức hoạt động của Limit Ad Tracking (LAT) KPI để hỗ trợ bạn, cho đến khi bạn chuyển sang sử dụng trường {att_status} cho raw data export và callback phân bổ. Bạn chỉ có thể sử dụng cách thức hoạt động mới sau khi đã cập nhật lên phiên bản SDK phù hợp. Lưu ý, cách thức hoạt động mới chỉ áp dụng cho người dùng iOS 14.5+.

LAT KPI sẽ được tính như sau:

  • Tính là 1 nếu att_statushạn chế , từ chối , hoặc không xác định.
  • Tính là 0 nếu att_statuscho phép.

Đối với người dùng iOS 14.0-14.4

Các thay đổi đối với trường dữ liệu {tracking_enabled} và {tracking_limited}

Adjust đã thay đổi cách thức hoạt động của hai trường dữ liệu {tracking_enabled}{tracking_limited} để hỗ trợ bạn, cho đến khi bạn chuyển sang sử dụng trường {att_status} cho raw data export và callback phân bổ. Bạn chỉ có thể sử dụng cách thức hoạt động mới sau khi đã cập nhật lên phiên bản SDK phù hợp. Lưu ý, cách thức hoạt động mới chỉ áp dụng cho người dùng iOS 14.5+.

Trường dữ liệuCách hoạt động
{tracking_enabled}
  • Trả về 1 nếu trạng thái opt-in của người dùng là cho phép.
  • Trả về 0 nếu trạng thái opt-in của người dùng là từ chối, không xác định, hoặc hạn chế.
{tracking_limited}
  • Trả về 1 nếu trạng thái opt-in của người dùng là từ chối, không xác định, hoặc hạn chế.
  • Trả về 0 nếu trạng thái opt-in của người dùng là cho phép.

Đối với người dùng iOS 14.0-14.4