Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Nhận thông tin về trạng thái đồng ý qua dữ liệu thô

Adjust SDK gửi thông tin về trạng thái ATT của người dùng qua raw data export, cho biết quyết định của người dùng sau khi nhận được yêu cầu cấp quyền. Nếu người dùng cho phép ứng dụng thu thập thông tin, thì Adjust SDK sẽ gửi thêm IDFA.

Phương pháp truy xuất dữ liệu

Để nhận thông tin về trạng thái ATT, bạn có thể cài đặt raw data export theo một trong hai cách sau.

  1. Trường dữ liệu {att_status}

Thêm trường dữ liệu vào server callback hoặc cloud storage upload để nhận trạng thái ATT trong dữ liệu thô. Ví dụ: att_status=2

Trường dữ liệu {att_status} có thể nhận một trong các giá trị sau:

Giá trịTrạng tháiMô tả
null-Người dùng hiện chưa cập nhật hệ điều hành lên iOS 14, hoặc nhà phát triển chưa triển khai ATT framework cho ứng dụng.
0Không xác địnhChức năngAllow Apps to Request to Track đang ở trạng thái ON, nhưng yêu cầu ATT vẫn chưa được gửi đến người dùng.
1Restricted (Hạn chế)Chức năng Allow Apps to Request to Track đang ở trạng thái OFF và người dùng không thể thao tác với chức năng này. Yêu cầu ATT không thể được gửi đến người dùng.
2Denied (Từ chối)Chức năng Allow Apps to Request to Track đang ở trạng thái ON, yêu cầu ATT đã được gửi đến người dùng, nhưng người dùng từ chối cấp quyền (không cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu cần cho mục đích theo dấu người dùng hoặc thiết bị).
HOẶC
Chức năng Allow Apps to Request to Track đang ở trạng thái OFF và yêu cầu ATT không thể được gửi đến người dùng.
3Authorized (Cho phép)Chức năngAllow Apps to Request to Track đang ở trạng thái ON, yêu cầu ATT đã được gửi đến người dùng, và người dùng đồng ý cấp quyền (cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu cần cho mục đích theo dấu người dùng hoặc thiết bị).

Để biết thêm thông tin chi tiết về từng trạng thái đồng ý, vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển (developer) của Apple.

  1. ATT update (iOS) trigger

Bạn cũng có thể nhận nhanh thông tin về trạng thái ATT, ngay khi trạng thái thay đổi, bằng cách sử dụng ATT update (iOS) trigger. Thông tin bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào phương pháp xuất dữ liệu mà bạn đã chọn.

Cài đặt raw data export để nhận thông tin về trạng thái ATT

Để nhận thông tin về trạng thái ATT, bạn cần thực hiện một số thay đổi lên cài đặt dữ liệu thô. Các bước thay đổi sẽ tùy vào phương pháp xuất dữ liệu bạn đang dùng (server callback hay cloud storage export).

Server callback

Callback hoạt động đơn (Single activity callback)

Gán trường dữ liệu {att_status} vào callback URL cho loại hoạt động có hỗ trợ trường này.

Global Callback

ATT update (iOS) được thêm mặc định vào global callback.

Nếu sử dụng global callback, thì bạn chỉ cần lọc dữ liệu {activity_kind} trong trường att_update.

Cloud storage upload

Thêm trường dữ liệu {att_status} vào định nghĩa CSV (CSV definition) của trigger có hỗ trợ trường dữ liệu. Trigger khuyên dùng: ATT update (iOS).

Callback phân bổ đã cập nhật

Nếu trạng thái ATT của thiết bị chuyển thành Authorized, thì Adjust có thể truy cập IDFA. Như vậy, Adjust có thể đối soát lượt tương tác để tiến hành phân bổ. Đối với lượt cài đặt tự nhiên (organic install), thì Adjust sẽ chạy lại phân bổ. Nếu nguồn phân bổ có thay đổi, thì Adjust sẽ đưa thông tin phân bổ đã cập nhật (updated attribution) vào dữ liệu thô, đồng thời vào callback phân bổ in-app của sự kiện hoặc phiên truy cập tiếp theo.

Việc thay đổi trạng thái ATT dẫn đến cập nhật trạng thái phân bổ chỉ áp dụng cho trường hợp: thiết bị iOS 14.5+ hiện đang được phân bổ là lượt cài đặt tự nhiên . Vui lòng thực hiện các bước sau để nhận thông tin khi phân bổ được cập nhật:

Lưu ý:
Nếu bạn chưa muốn sử dụng trường dữ liệu {att_status} , thì Adjust có thực hiện một số thay đổi lên các trường dữ liệu và chỉ số cũ để giúp bạn xem được thông tin về trạng thái ATT:
  • {tracking_enabled}{tracking_limited}
  • Limit Ad Tracking KPI