Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kết nối nền tảng

Sau khi thêm ứng dụng vào AppView, bạn có thể kết nối ứng dụng với một nền tảng. Sau khi kết nối nền tảng, bạn có thể tạo liên kết cho chiến dịch.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
 • Các thông tin cần cho mỗi nền tảng:
Thông tin bắt buộc
Apple App Store
 • App ID - Tìm App ID trong App Store URL. Ví dụ: nếu bạn có URL là https://apps.apple.com/us/app/adjust-insights/id1125517808, thì App ID của bạn là 1125517808.
 • Bundle ID - Bundle ID có trong tài khoản App Store Connect.
 • Cài đặt universal link trong tài khoản Apple Developer và Xcode, trước khi kích hoạt universal linking.
 • App ID prefix - App ID prefix có trong tài khoản Apple Developer.
 • App scheme - Làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme.
 • Custom URL - Thêm custom URL nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng sang một trang web khác thay vì App Store.
 • Apple provider ID - Sử dụng ID này để gửi dữ liệu đến App Store Connect App Analytics.
Google Play Store
 • App ID - Tìm App ID trong Google Play Store URL. Ví dụ: nếu bạn có URL là https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adjust.insights, thì App ID của bạn là com.adjust.insights.
 • App scheme - Làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme.
 • Custom URL - Thêm custom URL nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng sang một trang web khác thay vì Google Play Store.
 • Firebase Cloud messaging key - Sử dụng key này để thu thập dữ liệu về lượt gỡ cài đặt (uninstall) và cài đặt lại (reinstall).
Amazon Appstore
 • Amazon Standard Identification Number (ASIN) - Tìm ASIN trong Amazon Appstore URL. Ví dụ: nếu bạn có URL là https://www.amazon.com/gp/product/B0773RLHWH, thì ASIN của bạn là B0773RLHWH.
 • Custom URL - Thêm custom URL nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng sang một trang web khác thay vì Amazon Appstore.
 • Firebase Cloud messaging key- Sử dụng key này để thu thập dữ liệu về lượt gỡ cài đặt (uninstall) và cài đặt lại (reinstall).
Huawei App Gallery
 • App ID - Tìm App ID trong Huawei AppGallery URL. Ví dụ: nếu bạn có URL là https://appgallery.huawei.com/app/C101698379, thì App ID của bạn là C101698379.
 • App scheme - Làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme.
 • Custom URL - Thêm custom URL nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng sang một trang web khác thay vì Huawei AppGallery.
Microsoft Store
 • App ID - Tìm App ID trong Microsoft Store URL. Ví dụ: nếu bạn có URL là https://www.microsoft.com/store/apps/9wuencrfj3t7, thì App ID của bạn là 9wuencrfj3t7.
 • Custom URL - Thêm custom URL nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng sang một trang web khác thay vì Microsoft Store.

Để kết nối nền tảng:

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Nền tảng.
 4. Select your preferred platform.

Bên dưới là hướng dẫn dành cho từng loại nền tảng.

iOS: Apple App Store

 1. On the Platforms tab, select Apple iOS .

 2. Enter your app ID and iOS bundle ID .

  • If you haven't submitted your app to the app store yet, select I don't have an app ID yet.
 3. Tại trường Loại thiết bị , chọn thiết bị mặc định cho ứng dụng:

  • Universal - iPhone and iPad
  • iPhone
  • iPad
 4. (Tùy chọn) Tại trường Universal linking , chọn Kích hoạt universal linking để kích hoạt universal link. Một universal link thô sẽ được tạo.

  • Nhập App ID prefix.
  • Nhập App scheme.
 5. (Tùy chọn) Chọn Chuyển hướng tất cả lượt click đến custom URL và nhập Custom URL , nếu bạn muốn đưa người dùng đến một trang web khác không phải App Store. Bạn có thể cân nhắc phương án này nếu ứng dụng không có App ID.

 6. (Tùy chọn) Chọn Gửi dữ liệu đến App Store Connect và nhập Apple provider ID , nếu bạn muốn gửi dữ liệu đến App Store Connect App Analytics.

 7. Chọn LƯU .

Quan trọng:

Apple needs to verify your iOS app ID to enable SKAN features. After adding the platfom, complete the steps to verify your app ID.

Android app stores

Selecting the Android platform enables you to choose from the available app stores. Select the one you want to connect:

Android: Google Play Store

 1. On the Platforms tab, select Android > Google Play Store .

 2. Nhập App ID .

  • Nếu bạn vẫn chưa đưa (submit) ứng dụng lên app store, vui lòng chọn Tôi chưa có app ID.
 3. (Tùy chọn) Tại trường Deep linking , nhập App scheme . Bạn cần làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme.

 4. (Tùy chọn) Chọn Chuyển hướng tất cả lượt click đến custom URL và nhập Custom URL , nếu bạn muốn đưa người dùng đến một trang web khác không phải Google Play Store. Bạn có thể cân nhắc phương án này nếu ứng dụng không có App ID.

 5. (Tùy chọn) Chọn Ghi lại dữ liệu về lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại và nhập Firebase Cloud messaging key , nếu bạn muốn Adjust theo dấu lượt gỡ cài đặt (uninstall) và lượt cài đặt lại (reinstall).

 6. Chọn LƯU .

Ảnh chụp màn hình phần cài đặt nền tảng Android (Google Play).

Android: Huawei AppGallery

 1. On the Platforms tab, select Android > Huawei AppGallery .

 2. Nhập App ID .

  • Nếu bạn vẫn chưa đưa (submit) ứng dụng lên app store, vui lòng chọn Tôi chưa có app ID.
 3. (Tùy chọn) Tại trường Deep linking , nhập App scheme . Bạn cần làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme cho deep linking.

 4. (Tùy chọn) Chọn Chuyển hướng tất cả lượt click đến custom URL và nhập Custom URL , nếu bạn muốn đưa người dùng đến một trang web khác không phải Huawei AppGallery. Bạn có thể cân nhắc phương án này nếu ứng dụng không có App ID.

 5. Chọn LƯU .

Android: Amazon Appstore

 1. On the Platforms tab, select Android > Amazon Appstore .

 2. Nhập Amazon Standard Identification Number (ASIN) .

  • Nếu bạn vẫn chưa đưa (submit) ứng dụng lên app store, vui lòng chọn Tôi chưa có ASIN.
 3. (Tùy chọn) Chọn Chuyển hướng tất cả lượt click đến custom URL và nhập Custom URL , nếu bạn muốn đưa người dùng đến một trang web khác không phải Amazon Appstore. Bạn có thể cân nhắc phương án này nếu ứng dụng không có ASIN.

 4. (Tùy chọn) Chọn Ghi lại dữ liệu về lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại và nhập Firebase Cloud messaging key , nếu bạn muốn Adjust theo dấu lượt gỡ cài đặt (uninstall) và lượt cài đặt lại (reinstall).

 5. Chọn LƯU .

Windows: Microsoft Store

 1. On the Platforms tab, select Windows .

 2. Nhập App ID .

  • Nếu bạn vẫn chưa đưa (submit) ứng dụng lên app store, vui lòng chọn Tôi chưa có App ID.
 3. (Tùy chọn) Chọn Chuyển hướng tất cả lượt click đến custom URL và nhập Custom URL , nếu bạn muốn đưa người dùng đến một trang web khác không phải Microsoft Store. Bạn có thể cân nhắc phương án này nếu ứng dụng không có App ID.

 4. Chọn LƯU .

Connect additional platforms

Khi cài đặt ứng dụng đa nền tảng (multi-platform app), bạn có thể sử dụng một app token, event token và link token cho mọi phiên bản ứng dụng, và tạo liên kết có khả năng tự động chuyển hướng người dùng đến app store tương thích với nền tảng.

Cảnh báo:
Adjust recommends setting up separate single-platform apps for each platform. Single platform apps record more accurate cost data and integrate smoothly with many partners.

Các bước thực hiện

Câu hỏi thường gặp

Cần làm gì nếu ứng dụng không có App ID?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi hoặc xóa App ID trên Adjust?