Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Lấy app token và chọn đơn vị tiền tệ

Sau khi bạn thêm một ứng dụng vào AppView, Adjust sẽ gán một app token cho ứng dụng. Bạn có thể sử dụng app token cho quá trình thử nghiệm.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
  • Nếu bạn có quyền Admin , thì có thể thêm và cài đặt ứng dụng.
  • Nếu bạn có quyền Editor hoặc Custom Editor, thì có thể cài đặt phần lớn tính năng cho ứng dụng. Nếu gặp lỗi, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).

Đặt tên ứng dụng và chọn đơn vị tiền tệ

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.

 2. Chọn Ứng dụng mới .

 3. Nhập Tên ứng dụng.

  • Bạn có thể sử dụng các ký tự số và chữ (a–z, A–Z0–9) — lưu ý: có thể tách ký tự bằng khoảng trắng (), dấu gạch dưới (_), hoặc dấu gạch ngang (-). Bạn cần đặt tên cho ứng dụng sao cho dễ phân biệt các ứng dụng với nhau trên Adjust.
 4. Chọn Đơn vị tiền tệ thật cẩn thận. Đây sẽ là đơn vị tiền tệ được sử dụng trên dashboard và trong báo cáo.

  • Nếu bạn quy đổi doanh thu in-app trước khi gửi dữ liệu đến Adjust, vui lòng chọn đơn vị tiền tệ mà bạn đã quy đổi sang. Nếu bạn chưa quy đổi doanh thu, thì Adjust sẽ quy đổi toàn bộ dữ liệu về đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn trên dashboard.
Quan trọng:
Đơn vị tiền tệ là cố định. Nếu bạn muốn thay đổi đơn vị tiền tệ, vui lòng liên hệ với account manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com). Tuy nhiên, bạn nên cực kỳ hạn chế thay đổi đơn vị tiền tệ, vì sẽ khiến Adjust không thể duy trì tính chính xác của các dữ liệu đã được quy đổi trước đó.
 1. Nếu ứng dụng của bạn dành cho trẻ em, vui lòng chọn Ứng dụng này cần tuân thủ COPPA . Xem hướng dẫn Tuân thủ COPPA để biết thêm thông tin.
 2. Chọn Thêm ứng dụng .

Ứng dụng và app token sẽ xuất hiện ngay tại mục Tất cả ứng dụng.

Xem thông tin ứng dụng

Để xem tên của ứng dụng, app token và đơn vị tiền tệ được dùng trong báo cáo, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chọn AppView > Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn tên của ứng dụng trong danh sách.
 3. Chọn Thông tin ứng dụng và kéo đến phần chứa thông tin.

Đơn vị tiền tệ dùng trong báo cáo

Đơn vị tiền tệ dùng trong báo cáo là loại đồng tiền mà bạn muốn gán cho dữ liệu trên Adjust. Đơn vị tiền tệ được cài đặt riêng cho từng ứng dụng. Cho nên, nếu bạn phát hành nhiều ứng dụng tại nhiều quốc gia, thì có thể lấy đồng tiền quốc nội của quốc gia nơi ứng dụng được phát hành làm đơn vị tiền tệ, mỗi ứng dụng sẽ sử dụng một đơn vị tiền tệ riêng.

Đơn vị tiền tệ gốc của Adjust là USD, nghĩa là nếu loại đồng tiền của dữ liệu không phải là loại đồng tiền mà bạn cài đặt trên Adjust, thì chúng tôi sẽ quy đổi sang đồng tiền USD trước. Sau đó chúng tôi mới quy đổi đồng tiền USD sang loại đồng tiền bạn chọn.

Xem hướng dẫn quy đổi đơn vị tiền tệ để biết thêm thông tin.