Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt universal link

Universal link là một giao thức deep linking và có sẵn trong iOS phiên bản 9 trở lên.

Cài đặt universal link dùng cho deep linking

Trước khi sử dụng universal link cho mục đích tái phân bổ, bạn cần cài đặt universal link cho mục đích deep linking. Vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn tất phần cài đặt:

 1. Kiểm tra cài đặt trên tài khoản Apple Developer và Xcode.
 2. Xác định URL scheme tùy chỉnh cho ứng dụng.
 3. Kích hoạt universal link cho ứng dụng. Một universal link thô sẽ được tạo. Universal link thô là universal link chưa có bất kỳ tham số, đường dẫn in-app, hay cặp key-value nào.
 4. Thiết lập cấu hình Associated Domains trên tài khoản Apple Developer và Xcode.

1. Kiểm tra cài đặt trên tài khoản Apple Developer và Xcode (Developer)

 1. Kiểm tra để đảm bảo giá trị của Team Name trên tài khoản Apple Developer đã giống với giá trị của Team trên Xcode.

 2. Kiểm tra để đảm bảo Bundle ID của ứng dụng trên Xcode đang được sử dụng làm một trong các Bundle ID trên tài khoản Apple Developer. Đảm bảo Bundle ID là duy nhất cho tài khoản Apple Developer. Bạn cần nhập giá trị nào vào nền tảng Adjust. Ví dụ: com.example.app

 3. Trên tài khoản Apple Developer, tìm App ID Prefix cho Bundle ID. Bạn cần nhập giá trị nào vào nền tảng Adjust.

Lưu ý:
App ID Prefix có thể là team ID trên tài khoản Apple Developer. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu của Apple.

2. Xác định URL scheme tùy chỉnh cho ứng dụng (Developer)

 1. Xác định định dạng của URL scheme tùy chỉnh. Nếu framework bạn đang sử dụng là đa nền tảng (cross-platform), vui lòng xem lại tài liệu của framework để tìm định dạng của URL scheme. Bạn cần nhập giá trị nào vào nền tảng Adjust. Ví dụ: exampleApp

 2. Đăng ký URL scheme tùy chỉnh bằng URL scheme và Bundle ID.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu của Apple.

3. Kích hoạt universal link trên nền tảng Adjust

Trước khi kích hoạt universal link trên nền tảng Adjust, kiểm tra bạn đã có đủ các giá trị sau hay chưa:

Hoàn tất các bước này để kích hoạt universal linking cho ứng dụng. Sau khi universal link được kích hoạt, universal link thô sẽ được tạo. Bạn cần đưa giá trị này vào Xcode.

4. Thiết lập cấu hình Associated Domains (Developer)

Trước khi định cấu hình Associated Domain, bạn cần có sẵn universal link thô. Link này được cung cấp tại bước 3. Kích hoạt universal link.

Vui lòng hoàn tất các bước sau để thiết lập cấu hình Associated Domains:

 1. Trên tài khoản Apple Developer, kích hoạt Associated Domains cho Bundle ID.

 2. Trên Xcode, kích hoạt Associated Domains và cung cấp tên miền theo định dạng applinks:{Your raw universal link}. Hãy kiểm tra để đảm bảo không có thông báo lỗi. Ví dụ: Nếu universal link thô là abcd.adj.st, nhập tên miền là applinks:abcd.adj.st.

Bạn đã hoàn tất phần cài đặt! Bạn đã cài đặt thành công universal link cho mục đích deep linking.

Bước tiếp theo: Cài đặt universal link dùng cho tái phân bổ (Developer)

Để cài đặt universal link cho mục đích tái phân bổ, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn Tái phân bổ qua deep link.