Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt cơ chế giới thiệu người dùng

Khi người dùng mời một người bạn tải và đăng ký ứng dụng của bạn, thì bạn có thể sử dụng cơ chế giới thiệu để gửi lại họ một phần thưởng.

Bạn có thể cài đặt cơ chế giới thiệu người dùng trên nền tảng Adjust theo hai cách. Bạn có thể sử dụng:

 • Callback phân bổ (ưu tiên)
 • Server callback

Cả hai giải pháp trên có cùng chức năng, nhưng callback phân bổ cho phép bạn gửi thưởng đến người dùng ngay lập tức. Bởi vì các thông tin liên quan đều được xử lý ngay trong ứng dụng.

Dưới đây là các yêu cầu mà bạn cần đáp ứng trước khi đo lường chương trình giới thiệu thông qua giải pháp của Adjust. Bên cạnh đó, bài viết còn cung cấp hướng dẫn cài đặt cơ chế giới thiệu.

Trước khi bắt đầu

Yêu cầu

Kiểm tra phần cài đặt để đảm bảo có thể triển khai chương trình giới thiệu

Để chắc rằng bạn có thể triển khai chương trình giới thiệu trong ứng dụng, bạn cần thực hiện các bước kiểm tra sau:

 • Máy chủ của bạn có thể tạo referral ID khi người dùng nhấn vào nút "mời bạn bè" hoặc "chia sẻ".
 • Máy chủ của bạn có thể điền referral ID vào trường dữ liệu label.
  • Máy chủ của bạn có thể xử lý giá trị label nhận được từ Adjust callback, qua đó gửi thưởng đến người giới thiệu, người được giới thiệu hoặc cả hai.

Cài đặt cơ chế giới thiệu người dùng

 1. Cài đặt một callback lượt cài đặt (install callback) hoặc callback phân bổ (attribution callback), callback này chứa tham số label.

 2. Callback phân bổ iOS: Theo quy định quyền riêng tư của Apple, Adjust không được chia sẻ thông tin của người dùng nếu không được họ đồng ý. Vui lòng liên hệ với đại diện Adjust hoặc bộ phận hỗ trợ theo địa chỉ support@adjust.com để biết thêm thông tin.

 3. Tạo một liên kết có chứa hai tham số tokenlabel(và các tham số khác nếu cần). Bạn có thể sử dụng thêm branded link để cải thiện trải nghiệm người dùng.

  • Ví dụ: https://example.go.link?adj_t=abc123&adj_label={user_id}
 4. Đặt liên kết ngay sau thành phần mời (invite component).

 5. Cài đặt sao cho ứng dụng điền referral ID của người giới thiệu vào tham số label trước, rồi mới gửi link URL đến người được giới thiệu.

 6. Nếu người được giới thiệu tải và mở ứng dụng, thì một trong các kịch bản sau sẽ xảy ra:

  • Callback phân bổ: Adjust SDK nhận được một callback phân bổ, tham số label trong callback đã được điền referral ID (ứng dụng của bạn có thể thu thập ID này).
  • Callback lượt cài đặt: Máy chủ của bạn nhận được một callback lượt cài đặt từ Adjust, trong đó referral ID đã được điền vào tham số label hoặc tham số callback động.
 7. Hệ thống sẽ gửi thưởng cho người dùng dựa theo referral ID.

Vậy là xong, bạn đã hoàn tất phần cài đặt.