Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

SKAN dashboard

SKAdNetwork (SKAN) là giải pháp phân bổ lượt cài đặt (install) và lượt cài đặt lại (reinstall) của Apple. SKAN sử dụng dữ liệu lượt tải xuống (download) của App Store để tiến hành phân bổ. Hay nói cách khác, không có dữ liệu cấp thiết bị (device-level data) nào được ghi lại (record) hay chia sẻ, và dữ liệu SKAN được tách bạch với dữ liệu do Adjust ghi lại.

Bạn có thể sử dụng Conversion Hub của Adjust để cài đặt biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi cho SKAN. Bằng cách khai thác dữ liệu trên SKAN dashboard, bạn có thể phân tích và đánh giá hiệu quả thu hút người dùng mới của chiến dịch SKAN, cũng như giá trị mà những người dùng mới này đem đến. Dữ liệu này cũng rất có ích cho công tác cải thiện chiến dịch.

Bạn có thể sử dụng dashboard này để xác định:

  • Chiến dịch nào mang đến nhiều lượt cài đặt nhất trên hệ điều hành iOS
  • Chỉ số của từng kênh
  • Kênh đã kích hoạt giá trị được liên kết (mapped value)

Widget