Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn cài đặt phân bổ cho liên kết tùy chỉnh

Bạn có thể chọn 'cài đặt phân bổ tùy chỉnh' để phân bổ người dùng mới và người dùng hiện hữu. Các cài đặt này chỉ áp dụng cho lượt click.

Bạn có thể thay đổi cài đặt phân bổ của liên kết theo cấp network, campaign và adgroup. Các cài đặt này là không bắt buộc. Nếu bạn bỏ qua bước này, thì cài đặt phân bổ của ứng dụng sẽ được sử dụng làm cài đặt phân bổ của liên kết.

Để hạn chế chênh lệch dữ liệu, bạn nên đặt khung thời gian phân bổ như nhau cho mọi nền tảng (platform) và mạng quảng cáo.

Chọn cài đặt phân bổ

Trên màn hình Cài đặt phân bổ , lựa chọn mục cài đặt phù hợp và thực hiện các thao tác cần thiết.

Nếu bạn muốn chuyển cài đặt phân bổ tùy chỉnh về lại cài đặt phân bổ của ứng dụng , chọn Quay về cài đặt cấp ứng dụng.

Người dùng mới: Phân bổ

  1. Cài đặt tính năng phân bổ lượt click - áp dụng với người dùng mới.
Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Lượt click
Device matching (Tính năng này luôn bật)1 - 30 ngày
Probabilistic modeling1 - 24 giờ
  1. Cài đặt tính năng phân bổ tạm thời lượt click - áp dụng với người dùng mới.

Bạn cần BẬT device matching hoặc probabilistic modeling để có thể kích hoạt phương pháp phân bổ tạm thời.

Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Phân bổ tạm thời1 - 24 giờ
1 - 90 ngày

Người dùng hiện hữu: Tái phân bổ

  1. Cài đặt tính năng tái phân bổ lượt click - áp dụng với người dùng hiện hữu.

Adjust có thể tái phân bổ người dùng không tích cực hoạt động (inactive user) — người vừa quay lại sử dụng ứng dụng sau khi click hoặc xem quảng cáo đến từ chiến dịch tái tương tác (retargeting campaign). Bạn có thể bật tính năng tái phân bổ dựa trên lượt click hoặc tái phân bổ dựa trên lượt hiển thị vào bất kỳ lúc nào.

Khi bật tính năng tái phân bổ, bạn cần chọn khung thời gian không hoạt động (inactivity period, là khoảng thời gian người dùng không sử dụng ứng dụng) và khung thời gian tái phân bổ (reattribution window, là khoảng thời gian mà một lượt click hay một lượt hiển thị đủ điều kiện tái phân bổ).

Phương pháp tái phân bổKhung thời gian
Lượt click
Khung thời gian không hoạt động0 - 365 ngày
Khung thời gian tái phân bổ1 - 30 ngày
  1. Cài đặt tính năng tái phân bổ tạm thời lượt click - áp dụng với người dùng hiện hữu

Bạn có thể chọn Nguồn tái phân bổ fallback nếu sự kiện nằm ngoài khung thời gian tái phân bổ tạm thời. Nguồn fallback áp dụng cho lượt click.

  • Nguồn cuối đủ điều kiện phân bổ - Nguồn phân bổ cuối cùng và đáp ứng tất cả tiêu chí đề ra
  • Nguồn tự nhiên
Cảnh báo:
Các thay đổi bạn thực hiện với fallback sẽ không được áp dụng cho dữ liệu hiện tại. Vì vậy, bạn chỉ có thể chọn một phương án fallback cho tất cả cài đặt tái phân bổ tạm thời, và chúng tôi khuyến nghị bạn giữ nguyên phương án này. Vì nếu bạn thay đổi phương án, thì dữ liệu có thể bị chênh lệch.
Phương pháp tái phân bổKhung thời gian
Tái phân bổ tạm thờiKhung thời gian không hoạt động: 0 - 365 ngày
Khung thời gian tái phân bổ: 1 - 24 giờ, 1 - 90 ngày

Tại mục Người dùng tương tác với chiến dịch trả phí , xác định bạn muốn phân bổ người dùng – người đã click vào những quảng cáo khác của bạn trước khi click vào liên kết – cho nguồn nào.

  • Quảng cáo trước đó
  • (Mặc định) Liên kết

Nếu bạn chọn phân bổ người dùng cho quảng cáo trước đó (quảng cáo mà người dùng tương tác trước khi click vào liên kết), thì Adjust sẽ gán tham số fallback_click vào liên kết. Liên kết chứa tham số fallback_click chỉ được sử dụng cho phân bổ trong trường hợp không có liên kết nào khác. Nghĩa là, chỉ người dùng tự nhiên (organic user) mới được phân bổ cho liên kết fallback_click.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng fallback click để phân biệt người dùng đến từ kênh tự nhiên (organic user) và người dùng đến từ kênh trả phí (paid user). Giả sử, bạn đặt một link URL sau nút Tải xuống trên trang web. Theo quy tắc của mô hình phân bổ dựa trên lượt click cuối cùng, nếu người dùng click vào nút tải xuống thì sẽ được phân bổ cho trang web — ngay cả khi họ đến trang web sau khi click vào quảng cáo. Nhưng nếu bạn thêm fallback click vào liên kết, thì chỉ có người dùng tự nhiên được phân bổ cho trang web trên thiết bị di động. Còn người dùng tương tác với một quảng cáo rồi mới truy cập trang web, thì sẽ được phân bổ cho kênh hiển thị quảng cáo đó.


➡️ Bước tiếp theo: Kiểm tra lại cài đặt và tạo liên kết tùy chỉnh