Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tạo cấu trúc liên kết

Bạn có thể sử dụng tham số cấu trúc (structure parameter) để tạo cấp độ phụ (sub-level) cho liên kết và phân nhóm người dùng đã được phân bổ (attributed user). Các cấp độ phụ giúp bạn tăng mức độ chi tiết của báo cáo và đúc kết được nhiều thông tin hơn từ dữ liệu.

Để thêm tham số cấu trúc, thực hiện các bước sau trên màn hình Cấu trúc liên kết.

  1. Tại trường Channel, nhập tên cho cấp độ channel của liên kết. Đây sẽ là tên của cấp độ cao nhất (top-level) trong báo cáo. Bước này là bắt buộc, bạn không thể thực hiện các bước tiếp theo nếu không hoàn tất bước này.
  2. (Tùy chọn) Chọn Thêm campaign và nhập tên cho cấp độ campaign của liên kết. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để phân biệt các chiến dịch sử dụng cùng một liên kết.
  3. (Tùy chọn) Chọn Thêm adgroup và nhập tên cho cấp độ adgroup của liên kết. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để chia nhỏ thông tin theo segment ID hoặc placement ID.
  4. (Tùy chọn) Chọn Thêm creative và nhập tên cho cấp độ creative của liên kết. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để xác định creative hiệu quả nhất của chiến dịch.
  5. Chọn TIẾP THEO.
Quan trọng:
Trong trường hợp ghi nhận được lượt tương tác, Adjust sẽ chỉ tạo liên kết cấp phụ cho các tham số chiến dịch mà bạn thêm ở các mục trên. Các liên kết cấp phụ sử dụng cùng cài đặt với liên kết cấp cao nhất.

➡️ Bước tiếp theo: Xác định trang người dùng được chuyển hướng đến

Chọn điểm dữ liệu tùy chỉnh

Sau khi tạo xong liên kết, nếu bạn cần phân tích dữ liệu bên ngoài Adjust, thì bạn có thể thêm điểu dữ liệu tùy chỉnh vào liên kết. Điểm dữ liệu này sẽ không có trên Dashboard hay trong Báo cáo, nhưng có trong file xuất của server callback hoặc cloud storage upload.

Để thêm điểm dữ liệu, vui lòng thực hiện các bước sau.

  1. Trên tab Cấu trúc liên kết, tại mục Xác định tham số bổ sung, chọn Thêm tham số.
  2. Nhập tên điểm dữ liệu vào trường Tham số label.
  3. Chọn Lưu.