Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kiểm tra lại cài đặt và tạo liên kết tùy chỉnh

Chúng tôi sẽ tạo liên kết tùy chỉnh cho bạn tại mục này.

Trên màn hình Kiểm tra lại liên kết , vui lòng thực hiện các bước sau.

  1. Kiểm tra lại các lựa chọn. Bạn có thể thay đổi:

  2. Chọn Tạo liên kết để tạo click URL, mã QR và link token.

Bước tiếp theo

Chia sẻ liên kết với đồng nghiệp trong nhóm hoặc đối tác.