Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn mạng quảng cáo và ứng dụng

Tại mục này, bạn cần chọn mạng quảng cáo, cũng như ứng dụng cho mạng quảng cáo đó.

Chọn mạng quảng cáo

Mỗi mạng quảng cáo sẽ có yêu cầu cài đặt khác nhau.

  1. Tại mục Campaign Lab, chọn Đối tác.
  2. Chọn Đối tác mới.
  3. Trên màn hình Chọn đối tác, chọn mạng quảng cáo mà bạn muốn cài đặt. Sử dụng trường Tìm kiếm đối tác, hoặc danh sách mạng quảng cáo, để tìm mạng quảng cáo.
  4. Sau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo.

Chọn ứng dụng

  1. Trên màn hình Chọn ứng dụng, chọn ứng dụng mà bạn muốn tạo liên kết cho ứng dụng đó. Sử dụng trường Tìm kiếm ứng dụng, hoặc danh sách ứng dụng, để tìm ứng dụng. Mỗi lần bạn chỉ có thể cài đặt liên kết cho một ứng dụng.
  2. Sau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo.

➡️ Bước tiếp theo: Chọn cách chia sẻ dữ liệu