Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Phân tích sự kiện SKAN trên mỗi khoảng thời gian 24 giờ luân phiên

Widget phân tích sự kiện SKAN trên mỗi khoảng thời gian 24 giờ luân phiên (SKAN events breakdown per rolling 24h period) có chức năng phân tích chi tiết sự kiện đã được kích hoạt, dựa trên giá trị chuyển đổi đã được liên kết.

Sử dụng Widget phân tích sự kiện SKAN trên mỗi khoảng thời gian 24 giờ luân phiên

Trước khi cài đặt widget, hãy đảm bảo bạn đã cài các bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt giao diện.

  • Widget giải nén sự kiện, giúp bạn biết được sự kiện đã được kích hoạt trong biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi. Bạn có thể xem tên sự kiện và tần suất sự kiện được kích hoạt.
  • Dữ liệu được hiển thị theo khung thời gian 24 giờ, có tính luân phiên. Nghĩa là, dữ liệu về số lần sự kiện được kích hoạt, sẽ được cập nhật lại mỗi ngày. Bạn có thể sử dụng Bộ lọc múi giờ để xem dữ liệu theo một múi giờ cụ thể.
  • Chọn (Mở dưới dạng báo cáo) để xem dữ liệu trong báo cáo mới.