Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tổng số lượt cài đặt SKAN

Widget tổng số lượt cài đặt SKAN cho biết tổng số lượt cài đặt (install) và lượt cài đặt lại (reinstall) của một chiến dịch quảng cáo, cũng như số lượng postback trả lại giá trị chuyển đổi "rỗng" (giá trị chuyển đổi bị rỗng khi lượt chuyển đổi không đáp ứng yêu cầu ngưỡng riêng tư của Apple).

Cài đặt Widget lượt cài đặt SKAN

Trước khi cài đặt widget, hãy đảm bảo bạn đã cài các bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt giao diện.

Widget tổng số lượt cài đặt SKAN cung cấp một biểu đồ dạng thanh, cho biết sự thay đổi của tổng số lượt cài đặt (đến từ chiến dịch SKAN) trong một khung thời gian cụ thể.

Widget hiển thị dữ liệu cho các chỉ số sau:

  • Lượt cài đặt (SKAN) - Cho biết số lượng SKAN postback chứa redownload = false (SKAN postback này là hợp lệ). SKAN postback hợp lệ khi chữ ký phân bổ là chính xác.
  • Lượt cài đặt lại (SKAN) - Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ, trong đó redownload = true. SKAN postback hợp lệ khi chữ ký phân bổ là chính xác.
  • Giá trị chuyển đổi rỗng - Cho biết tất cả SKAN postback hợp lệ có chứa giá trị chuyển đổi rỗng, hoặc tổng số lượt cài đặt & số lượt cài đặt lại sau khi đã trừ đi số lượt cài đặt & lượt cài đặt lại có giá trị chuyển đổi không lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Tỷ lệ giá trị chuyển đổi rỗng - Số lượng postback chứa giá trị chuyển đổi rỗng, chia cho số lượt cài đặt SKAN.

Để xem thêm thông tin về chỉ số, vui lòng tham khảo Bảng tổng hợp chỉ số Datascape.

Tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn, bạn có thể chia dữ liệu theo Ngày , Tuần , hoặc Tháng .

Sử dụng Widget tổng số lượt cài đặt SKAN

  • Di chuột đến một thanh bất kỳ của biểu đồ để xem thêm thông tin về dữ liệu.
  • Di chuột đến một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để đánh dấu dữ liệu tương ứng với tiêu đề đó.
  • Chọn một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để ẩn dữ liệu tương ứng với tiêu đề đó. Chọn tiêu đề đó lần nữa để hiển thị lại dữ liệu vừa ẩn.
  • Chọn (Mở dưới dạng báo cáo) để xem dữ liệu trong báo cáo mới.