Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Phân tích chiến dịch tăng trưởng người dùng SKAN

Widget phân tích chiến dịch tăng trưởng người dùng SKAN (SKAN user acquisition analysis) cung cấp biểu đồ phân phối hai loại lượt cài đặt: lượt cài đặt SKAN chứa một giá trị chuyển đổi trong install postback, và lượt cài đặt SKAN không chứa giá trị chuyển đổi. Lượt cài đặt SKAN không chứa giá trị chuyển đổi trong install postback được chia làm hai nhóm: lượt cài đặt SKAN thuần túy (pure) và lượt cài đặt SKAN mà tại đó, người dùng đã thực hiện một sự kiện in-app và sự kiện này được liên kết với một giá trị chuyển đổi.

Dữ liệu của widget này sử dụng giá trị chuyển đổi được liên kết trên Conversion Hub của Adjust.

Cài đặt Widget phân tích chiến dịch tăng trưởng người dùng SKAN

Trước khi cài đặt widget, hãy đảm bảo bạn đã cài các bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt giao diện.

Widget mặc định phân chia chỉ số theo Kênh và ở dạng biểu đồ thanh. Bạn có thể xem xét chỉ số của chiến dịch marketing theo các thước đo sau:

  • Ứng dụng
  • Channel
  • Tên campaign
  • Tên adgroup

Widget sử dụng các màu khác nhau để phân biệt ba loại giá trị chuyển đổi chính.

Loại giá trị chuyển đổiÝ nghĩa
Giá trị chuyển đổi = 0Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ, trong đó giá trị chuyển đổi bằng 0 (lượt cài đặt). Giá trị chuyển đổi bằng 0 được trả về khi người dùng cài ứng dụng nhưng không kích hoạt bất kỳ sự kiện nào có liên kết với giá trị chuyển đổi.
Giá trị chuyển đổi > 0Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ, trong đó giá trị chuyển đổi lớn hơn 0 (lượt cài đặt). Nghĩa là, lượt cài đặt xảy ra, đồng thời điều kiện sự kiện hoặc doanh thu được đáp ứng.
Giá trị chuyển đổi = rỗngCho biết số lượng SKAN postback hợp lệ, trong đó lượt cài đặt đã xảy ra nhưng do quy định về ngưỡng riêng tư của Apple (privary threshold), nên mạng quảng cáo không thể chia sẻ giá trị chuyển đổi. Do đó, không xác định được điều kiện doanh thu/sự kiện đã được đáp ứng hay chưa.

Nếu bạn thấy giá trị chuyển đổi rỗng có giá trị cao hơn so với các sự kiện còn lại, hãy kiểm tra các thông tin sau:

Để xem thêm thông tin về chỉ số, vui lòng tham khảo Bảng tổng hợp chỉ số Datascape.

Sử dụng Widget phân tích chiến dịch tăng trưởng người dùng SKAN

  • Di chuột đến một thanh bất kỳ của biểu đồ để xem thêm thông tin về dữ liệu.

  • Di chuột đến một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để đánh dấu dữ liệu tương ứng với tiêu đề đó.

  • Chọn một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để ẩn dữ liệu tương ứng với tiêu đề đó. Chọn tiêu đề đó lần nữa để hiển thị lại dữ liệu vừa ẩn.

  • Chọn (Mở dưới dạng báo cáo) để xem dữ liệu trong báo cáo mới.